brain

 1. drdpsn

  (In Punjabi/ਪੰਜਾਬੀ) ਬਹੁਤ ਅਦਭੁੱਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਰਹੱਸ

  ਬਹੁਤ ਅਦਭੁੱਤ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਦਾ ਰਹੱਸ ਡਾ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤਕ। ਬੇਸ਼ਕ ਮਨ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਹੌਂਦ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਰਚਨਾ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੌਂਦ ਦਾ ਧਾਰਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ...
 2. Taranjeet singh

  SciTech Meditation And Brain Structure

  Study Shows Meditation Changes Brain Structure in Just 8 Week This is the first research to document meditation-produced changes in the brain. Previous research has identified differences in brain activity and structure between practised meditators and non-meditators. Researchers noted that...
 3. Taranjeet singh

  Leisure Tips For A Healthy Brain

  TEN TIPS FOR MAINTAINING A HEALTHY BRAIN FROM 1 TO 100 Like other parts of your body, your brain may lose some agility as you get older. It can deteriorate even more if you don’t take care of it. Science is unlocking many of the mysteries of the brain, but we don’t have all the answers yet...
 4. spnadmin

  Opinion Stephen Hawking: Brain Could Exist Outside Body

  Stephen Hawking: brain could exist outside body http://www.theguardian.com/science/2013/sep/21/stephen-hawking-brain-outside-body At premiere of film about his life, physicist says it's theoretically possible to copy brain on to computer to provide life after death Stephen Hawking has...
 5. findingmyway

  SciTech Scientists Grow A Miniature Human Brain In A Lab

  Scientists have long been taunted by the human brain. After all, the very organ that gives us knowledge remains largely unmastered — something President Obama has set to rectify, in part, with an ambitious effort to map the brain. An incredible new development brings us closer to...
 6. Archived_Member16

  Supernatural Near-death State 'arouses Brain'

  Near-death state 'arouses brain' Press Association – 20 hours ago A mysterious surge of brain activity observed in dying rats may explain reports of near-death-experiences (NDEs), researchers claim. Even after the animals' hearts stopped beating and no blood was reaching their...
 7. Archived_Member16

  How God Lights Up The Brain

  How God lights up the brain Scanning technology puts a human face on the 'God spot' By Richard Handler, CBC News Posted: May 7, 2012 5:31 PM ET Scientists have long speculated that there must be a "God spot" in the human brain, a distinct area responsible for spirituality. But now a...
 8. BaljinderS

  General 120 Ways To Boost Your Brain Power

  Here are 120 things you can do starting today to help you think faster, improve memory, comprehend information better and unleash your brain’s full potential. Solve puzzles and brainteasers. Cultivate ambidexterity. Use your non-dominant hand to brush your teeth, comb your hair or use the...
 9. Archived_Member16

  What Prayer Does To Your Brain?

  What Prayer Does to Your Brain Link: http://www.newsmax.com/Newsfront/Scientific-benefits-prayer-works/2011/12/20/id/421663#
 10. spnadmin

  Buddhism The Zen Brain: Connecting Meditation And Neuroscience

  Zen Brain: Exploring The Connection Between Neuroscience And Meditation by ROSHI JOAN HALIFAX This past August, more than 50 people gathered in the Circle of the Way temple at Upaya Zen Center in Santa Fe, New Mexico, to explore the connection between neuroscience and meditation. This is the...
 11. findingmyway

  SciTech 3-D Movie Shows What Happens In The Brain As It Loses Consciousness

  3-D movie shows what happens in the brain as it loses consciousness University of Manchester researchers have for the first time been able to watch what happens to the brain as it loses consciousness. Using sophisticated imaging equipment they have constructed a 3-D movie of the brain as...
 12. spnadmin

  Brain Bleed: 8 Things That Trigger Ruptured Aneurysms

  Brain bleed: 8 things that trigger ruptured aneurysms People sometimes joke about being so stressed out that they're about to burst an aneurysm. Unfortunately, for the estimated six million Americans whose brains harbor an aneurysm - a dangerously weakened portion of a blood vessel - that's...
 13. spnadmin

  SciTech The Brain: A Secret History

  SPN members. Some of the scenes throughout the 5 videos show explicit medical and surgical procedures. Please be advised that this content may be upsetting to some of you, not necessarily everyone. In a compelling and at times disturbing series, Dr Michael Mosley explores the brutal history...
 14. A

  Sikhism How God Changes Your Brain - A Book Review By Amarpal Singh

  Dear Khalsa Ji, There was a suggestion that I post my review of the book I was reading 'How God Changes Your Brain' I am doing so now after having read the book. HOW GOD CHANGES YOUR BRAIN BY ANDREW NEWBERG AND MARK ROBERT WALDMAN The purpose of this book is to explain to a layperson...
 15. spnadmin

  This Is Your Brain On Religion

  For thousands of years, religion has posed some unanswerable questions: Who are we? What's the meaning of life? What does it mean to be religious? In an effort to address those questions, Dr. Andrew Newberg has scanned the brains of praying nuns, chanting Sikhs and meditating Buddhists. He...
 16. Archived_Member16

  Brain Waves And Meditation

  Brain Waves and Meditation ScienceDaily : — Forget about crystals and candles, and about sitting and breathing in awkward ways. Meditation research explores how the brain works when we refrain from concentration, rumination and intentional thinking. Electrical brain waves suggest that mental...
 17. spnadmin

  The Quantum Brain, Spirituality, And The Mind Of GodThe Qu

  The Quantum Brain, Spirituality, and the Mind of God Ervin Laszlo: The Quantum Brain, Spirituality, And The Mind Of God When our brain ("a quantum computer" as I said in my previous posts) connects us to the world, that experience of connection is the same source from which artists and even...
 18. B

  Developing Kindness

  Capitalism made us 'kinder,' study says Helped us evolve into a trusting, fair society Margaret Munro, Canwest News Service Published: Friday, March 19, 2010 The free market has been more than just an economic philosophy, it has helped to drive the evolution of more trusting and...
 19. Admin

  SciTech Neuroscience: How To Train The Aging Brain

  Neuroscience: How to Train the Aging Brain By BARBARA STRAUCH Published: December 29, 2009 . . . Brains in middle age, which, with increased life spans, now stretches from the 40s to late 60s, also get more easily distracted. Start boiling water for pasta, go answer the doorbell and whoosh...
 20. spnadmin

  How To Train The Aging Brain

  I LOVE reading history, and the shelves in my living room are lined with fat, fact-filled books. There’s “The Hemingses of Monticello,” about the family of Thomas Jefferson’s slave mistress; there’s “House of Cards,” about the fall of Bear Stearns; there’s “Titan,” about John D. Rockefeller Sr...
Top