ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ | Raag Maaroo

(Ang 889-1106) ਰਾਗੁ ਮਾਰੂ | Raag Maaroo
Bani by Guru Nanak, Guru Amar Das, Guru Ram Das, Guru Arjan, Guru Teg Bahadur, Guru Angad, Bhagat Kabir, Bhagat Namdev, Bhagat Jaidev, Bhagat Ravi Das

Gurbani (889-1008)

(Ang 889-1008)
Bani by Guru Nanak, Guru Amar Das, Guru Ram Das, Guru Arjan, Guru Teg Bahadur
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Ashtpadiyan (1008-1014)

(Ang 1008-1014)
Bani by Guru Nanak
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Kaafee (1014-1016)

(Ang 1014-1016)
Bani by Guru Nanak
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Ashtpadiyan (1016-1019)

(Ang 1016-1019) ਅਸਟਪਦੀਆ | Ashtpadiyan (Octets)
Bani by Guru Amar Das, Guru Arjan
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Anjulian (1019-1020)

(Ang 1019-1020) ਅੰਜੁਲੀਆ | Anjulian
Bani by Guru Arjan
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Solhe (1020-1033)

(Ang 1020-1033) ਸੋਲਹੇ | solhe
Bani by Guru Nanak
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Dakhni (1033-1043)

(Ang 1033-1043) ਦਖਣੀ | Dakhni
Bani by Guru Nanak
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None
There are no threads in this forum.

What's New Digest: Subscribe

Top