ਸਬਦ

 1. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 22 Sabad 5 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੨ ਸਬਦ ੫

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਜੀਅ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਣਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰ ॥੧॥ Jī▫a janṯ ke ṯẖākurā āpe varṯanhār. Nānak eko pasri▫ā ḏūjā kah ḏaristār. ||1|| Master of the living and life, by self so...
 2. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 22 Sabad 4 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੨ ਸਬਦ ੪

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਜੀਅ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਣਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰ ॥੧॥ Jī▫a janṯ ke ṯẖākurā āpe varṯanhār. Nānak eko pasri▫ā ḏūjā kah ḏaristār. ||1|| Master of the living and life, by self so interacting...
 3. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 22 Sabad 3 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੨ ਸਬਦ ੩

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਜੀਅ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਣਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰ ॥੧॥ Jī▫a janṯ ke ṯẖākurā āpe varṯanhār. Nānak eko pasri▫ā ḏūjā kah ḏaristār. ||1|| Master of the living and life, by self so...
 4. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 22 Sabad 2 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੨ ਸਬਦ ੨

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਜੀਅ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਣਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰ ॥੧॥ Jī▫a janṯ ke ṯẖākurā āpe varṯanhār. Nānak eko pasri▫ā ḏūjā kah ḏaristār. ||1|| Master of the living and life, by self so...
 5. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 22 Sabad 1 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੨ ਸਬਦ ੧

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਜੀਅ ਜੰਤ ਕੇ ਠਾਕੁਰਾ ਆਪੇ ਵਰਤਣਹਾਰ ॥ ਨਾਨਕ ਏਕੋ ਪਸਰਿਆ ਦੂਜਾ ਕਹ ਦ੍ਰਿਸਟਾਰ ॥੧॥ Jī▫a janṯ ke ṯẖākurā āpe varṯanhār. Nānak eko pasri▫ā ḏūjā kah ḏaristār. ||1|| Master of the living and life, by self so interacting...
 6. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 21 Sabad 8 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੧ ਸਬਦ ੮

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ॥ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥੧॥ Sargun nirgun nirankār sunn samāḏẖī āp. Āpan kī▫ā nānkā āpe hī fir jāp. ||1|| By self the formless one is with worldly...
 7. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 21 Sabad 7 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੧ ਸਬਦ ੭

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ॥ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥੧॥ Sargun nirgun nirankār sunn samāḏẖī āp. Āpan kī▫ā nānkā āpe hī fir jāp. ||1|| By self the formless one is with worldly...
 8. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 21 Sabad 6 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੧ ਸਬਦ ੬

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ॥ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥੧॥ Sargun nirgun nirankār sunn samāḏẖī āp. Āpan kī▫ā nānkā āpe hī fir jāp. ||1|| By self the formless one is with worldly...
 9. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 21 Sabad 5 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੧ ਸਬਦ ੫

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ॥ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥੧॥ Sargun nirgun nirankār sunn samāḏẖī āp. Āpan kī▫ā nānkā āpe hī fir jāp. ||1|| By self the formless one is with worldly...
 10. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 21 Sabad 4 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੧ ਸਬਦ ੪

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ॥ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥੧॥ Sargun nirgun nirankār sunn samāḏẖī āp. Āpan kī▫ā nānkā āpe hī fir jāp. ||1|| By self the formless one is with worldly...
 11. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 21 Sabad 3 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੧ ਸਬਦ ੩

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ॥ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥੧॥ Sargun nirgun nirankār sunn samāḏẖī āp. Āpan kī▫ā nānkā āpe hī fir jāp. ||1|| By self the formless one is with worldly...
 12. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 21 Sabad 2 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੧ ਸਬਦ ੨

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ॥ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥੧॥ Sargun nirgun nirankār sunn samāḏẖī āp. Āpan kī▫ā nānkā āpe hī fir jāp. ||1|| By self the formless one is with worldly...
 13. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 21 Sabad 1 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੧ ਸਬਦ ੧

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਸਰਗੁਨ ਨਿਰਗੁਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪਿ ॥ ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰਿ ਜਾਪਿ ॥੧॥ Sargun nirgun nirankār sunn samāḏẖī āp. Āpan kī▫ā nānkā āpe hī fir jāp. ||1|| By self the formless one is with worldly...
 14. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 20 Sabad 8 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੦ ਸਬਦ ੮

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥੧॥ Firaṯ firaṯ parabẖ ā▫i▫ā pari▫ā ṯa▫o sarnā▫e. Nānak kī parabẖ benṯī apnī bẖagṯī lā▫e. ||1|| Creator, (I) came from wandering and...
 15. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 20 Sabad 7 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੦ ਸਬਦ ੭

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥੧॥ Firaṯ firaṯ parabẖ ā▫i▫ā pari▫ā ṯa▫o sarnā▫e. Nānak kī parabẖ benṯī apnī bẖagṯī lā▫e. ||1|| Creator, (I) came from wandering...
 16. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 20 Sabad 6 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੦ ਸਬਦ ੬

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥੧॥ Firaṯ firaṯ parabẖ ā▫i▫ā pari▫ā ṯa▫o sarnā▫e. Nānak kī parabẖ benṯī apnī bẖagṯī lā▫e. ||1|| Creator, (I) came from wandering...
 17. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 20 Sabad 5 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੦ ਸਬਦ ੫

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥੧॥ Firaṯ firaṯ parabẖ ā▫i▫ā pari▫ā ṯa▫o sarnā▫e. Nānak kī parabẖ benṯī apnī bẖagṯī lā▫e. ||1|| Creator, (I) came from wandering...
 18. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 20 Sabad 4 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੦ ਸਬਦ ੪

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥੧॥ Firaṯ firaṯ parabẖ ā▫i▫ā pari▫ā ṯa▫o sarnā▫e. Nānak kī parabẖ benṯī apnī bẖagṯī lā▫e. ||1|| Creator, (I) came from wandering...
 19. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 20 Sabad 3 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੦ ਸਬਦ ੩

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥੧॥ Firaṯ firaṯ parabẖ ā▫i▫ā pari▫ā ṯa▫o sarnā▫e. Nānak kī parabẖ benṯī apnī bẖagṯī lā▫e. ||1|| Creator, (I) came from wandering and...
 20. Ambarsaria

  Sukhmani Sahib Astpadi 20 Sabad 2 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੨੦ ਸਬਦ ੨

  ਸਲੋਕੁ ॥ Salok. Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi) ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਇ ॥ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਅਪਨੀ ਭਗਤੀ ਲਾਇ ॥੧॥ Firaṯ firaṯ parabẖ ā▫i▫ā pari▫ā ṯa▫o sarnā▫e. Nānak kī parabẖ benṯī apnī bẖagṯī lā▫e. ||1|| Creator, (I) came from wandering...
Top