FAQs - What Does The Word "Sikh" Mean? | Sikh Philosophy Network
  • Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
    Explore Sikh Sikhi Sikhism...
    Sign up Log in

FAQs What Does The Word "Sikh" Mean?

Admin

SPNer
Jun 1, 2004
6,635
5,222
SPN
"Sikh" means student, someone who is supposed to keep learning throughout their lives.
 

vsgrewal48895

Writer
SPNer
Mar 12, 2009
651
663
85
Michigan
Sikh/ ਸਿੱਖ


Sikh word has been used in Sabd Guru as student/pupil/teaching/or a tuft of hair or head -ਚੇਲਾ, ਵਿਦਆਰਥੀ, ਸ਼ਿਸ਼ਸ਼ਿਸ਼/ਸਿੱਖ ਦੀ/ਦਾ/ਨੂੰਸਿੱਖਿਆਸਿੱਖ/ਸਮਝ! ਬੋਦੀ, ਚੋਟੀ, ਸਿਰ
A Sikh is the student of truth who understands and live the teachings contained in Sabd Guru (AGGS) in word and spirit at each step of daily life. One must take these teachings until these take you. The mechanical recitation of Nitname and other rituals performed daily etc with out understanding are all superstitions with out any spiritual benefit or ਖੇਪ. It is the development of virtues which makes it a devotional worship says Guru Nanak in his Japji;

ਵਿਣੁ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤਿ ਨ ਹੋਇ
vi guė baga na ho¬ė.

Without virtue, there is no devotional worship. -----Guru Nanak, Japji, AGGS, Page, 4-16

Guru Nanak further advises on good and bad acts as the basis for Divine justice in Raag Ramkali;

ਨਾਨਕੁ ਆਖੈ ਰੇ ਮਨਾ ਸੁਣੀਐ ਸਿਖ ਸਹੀ ਲੇਖਾ ਰਬੁ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕਢਿ ਵਹੀ
Nānak ākai rė manā suī¬ai sik sahī. Lėkā rab mangėsī¬ā baiṯẖā kad vahī.

O mind, listen to the True Teachings, Says Nanak, that God will call you to account by opening the ledger.-----Guru Nanak, Raag Ramkali, AGGS, Page, 953-13

ਮੂੰਡੁ ਮੁਡਾਇ ਜਟਾ ਸਿਖ ਬਾਧੀ ਮੋਨਿ ਰਹੈ ਅਭਿਮਾਨਾ ਮਨੂਆ ਡੋਲੈ ਦਹ ਦਿਸ ਧਾਵੈ ਬਿਨੁ ਰਤ ਆਤਮ ਗਿਆਨਾ
Mūnd mudā¬ė jatā sikḏẖī mon rahai abimānā. Manū¬ā dolai ah is ḏẖāvai bin ra āam gi¬ānā.

Some shave their heads, some keep their hair in matted tangles; others observing silence are yet full of pride. Without loving devotion and enlightenment of the self their minds waver and wander in ten directions.-----Guru Nanak, Raag Maru, AGGS, Page, 1013-5

ਜੇ ਕੋ ਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਸੇਤੀ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਵੈ ਹੋਵੈ ਤ ਸਨਮੁਖੁ ਸਿਖੁ ਕੋਈ ਜੀਅਹੁ ਰਹੈ ਗੁਰ ਨਾਲੇ ਆਪੁ ਛਡਿ ਸਦਾ ਰਹੈ ਪਰਣੈ ਗੁਰ ਬਿਨੁ ਅਵਰੁ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਸੁਣਹੁ ਸੰਤਹੁ ਸੋ ਸਿਖੁ ਸਨਮੁਖੁ ਹੋਏ
Kahai Nānak suhu sanahu so sik sanmuk ho¬ė.Jė ko sik gurū sėī sanmuk hovai. Hovai a sanmuk sik ko¬ī jī¬ahu rahai gur nālė. Āp cẖẖad saā rahai parai gur bin avar na jāai ko¬ė.

If a Sikh turns to the Guru with sincere faith, as sunmukh - his soul abides with the Guru. Renouncing selfishness and conceit, he remains always on the side of the Guru; he does not know anyone except the Guru. Says Nanak, listen, O Saints: such a Sikh turns toward the Guru with sincere faith, and becomes sunmukh. -----Guru Amardas, Raag Ramkali, AGGS, Page, 919-18 & 19, & 920-21

ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿਖੁ ਅਖਾਏ ਸੁ ਭਲਕੇ ਉਠਿ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ਉਦਮੁ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪਰਭਾਤੀ ਇਸਨਾਨੁ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਿ ਨਾਵੈ ਉਪਦੇਸਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਹਰਿ ਜਪੁ ਜਾਪੈ ਸਭਿ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਦੋਖ ਲਹਿ ਜਾਵੈ ਫਿਰਿ ਚੜੈ ਦਿਵਸੁ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੈ ਬਹਦਿਆ ਉਠਦਿਆ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ਧਿਆਵੈ ਜੋ ਸਾਸਿ ਗਿਰਾਸਿ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰਿ ਹਰਿ ਸੋ ਗੁਰਸਿਖੁ ਗੁਰੂ ਮਨਿ ਭਾਵੈ ਜਿਸ ਨੋ ਦਇਆਲੁ ਹੋਵੈ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸੁ ਸੁਣਾਵੈ ਜਨੁ ਨਾਨਕੁ ਧੂੜਿ ਮੰਗੈ ਤਿਸੁ ਗੁਰਸਿਖ ਕੀ ਜੋ ਆਪਿ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮੁ ਜਪਾਵੈ

Gur sagur kā jo sik akā­ė so balkė uṯẖ har nām ḏẖi­āvai.Uam karė balkė parbāī isnān karė amri sar nāvai.Upės gurū har har jap jāpai sab kilvik pāp ok leh jāvai.Fir caai ivas gurbāī gāvai bahi­ā uṯẖ­i­ā har nām ḏẖi­āvai.Jo sās girās ḏẖi­ā­ė mėrā har har so gursik gurū man bāvai.Jis no a­i­āl hovai mėrā su­āmī is gursik gurū upės suāvai.Jan Nānak ḏẖū mangai is gursik kī jo āp japai avrah nām japāvai.

One who calls himself a Sikh of the True Guru, shall rise early in the morning hours and meditate on the Akal Purkh's Name. Upon arising early in the morning, he is to bathe, and cleanse himself in the pool of nectar. Following the Instructions of the Guru, he is to chant the Name of the Eternal Akal Purkh. All sins, misdeeds and negativity shall be erased. Then, at the rising of the sun, he is to sing Gurbani; whether sitting down or standing up, he is to meditate on the Name. One who meditates on my Eternal God, with every breath and every morsel of food - that Gur Sikh becomes pleasing to the Guru's Mind. That person, unto whom my God and Master is kind and compassionate - upon that Gur Sikh, the Guru's Teachings are bestowed. Servant Nanak begs for the dust of the feet of that Gur Sikh, who himself chants the Naam, and inspires others to chant it.-----Guru Ramdas, Gauri Ki Var, AGGS, Page, 305

ਹਰਿ ਹਰਿ ਗੁਰ ਮਹਿ ਭਗਤਿ ਰਖਾਈ ਗੁਰੁ ਤੁਠਾ ਸਿਖ ਦੇਵੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ
Har har gur meh baga rakā¬ī. Gur uṯẖā sikėvai mėrė bā¬ī.

The Akal Purkh has implanted Its devotional worship in the Guru. When the Guru is pleased, He bestows it upon His Sikh, O my siblings of Destiny.-----Guru Ramdas, Raag Asa, AGGS, Page, 367-12

Conclusion;

He who believes in One creator, equality for all, with understanding and deliberation of the Gur Bani contained in AGGS with reflection on its teachings in daily life is a Sikh. The practice of the Sikh faith at present is quite different than what is contained in AGGS on the subject as illustrated above. Of course Sikhs came out of Hindus and definitely did not drop from the sky as the selected ones. Sikh Gurus simplified the faith in One Creator for all and advised to get rid of empty superstitious rituals. Sikh faith is no religion IMHO, it is a set of principles if followed honestly and truthfully will make an individual a better human believing in human equality and finding God in him self says Nanak in his Japji;

ਮਤਿ ਵਿਚਿ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿਖ ਸੁਣੀ
Ma vic raan javāhar māik jė ik gur kī sik suī.

Within the mind are gems, jewels and rubies, if you listen to the Guru's Teachings, even once.-----Guru Nanak, Japji, AGGS, Page, 2-12

ਜਾਗਤਿ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨ ਆਨੈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਟ ਭੂਲ ਨ ਮਾਨੈ ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਪ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨਹ ਏਕ ਪਛਾਨੈ ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹਿ ਨਖਾਲਸ ਜਾਨੈ
Jaagat Joat Japai Nis Basar Ayk Bina Man Naik Na Aanai.Pooran Prem Partit Sajai Barat Gor Marhi Matt Bhool Na Manai.Ttheerathh Daan Dayaa Tap Sanjam Ayk Binaa Neh Ayk Pashhaanai.Pooran joth jagai ghatt mai thab khaalas thaahi nakhaalas jaanai.

He, who remembers the ever-awakened Light throughout night and day and does not bring anyone else in the mind, and practices his vow with whole hearted affection and does not believe in even by oversight, the graves, Hindu monuments and monasteries; and does not recognize anyone else except One God, not even the bestowal of charities, performance of merciful acts, austerities and restraint on pilgrim-stations; the perfect light of the God illuminates his heart, then one comes to know immaculate Pure from impure.------Guru Gobind Singh Sawaeeya # 1, DG, Page, 712

Virinder S. Grewal
 

swarn bains

Poet
SPNer
Apr 9, 2012
582
151
ਸਿਖ, ਸਿਖਿ, ਸਿਖੁ
ਸਿੱਖ, student
ਸਿਖਿ, by learning, or by learning, to learn
ਸਿੱਖੁ. one who learns or wants to learn, or learned. it depends how it is used
 

Sikhilove1

Writer
SPNer
Aug 14, 2019
125
32
"Sikh" means student, someone who is supposed to keep learning throughout their lives.
Yep and yet we twist it’s meaning to mean a religion... when Nanak taught us there is No religion.. No Hindu, No Muslim, only One.

Sikhs have been around since the first age of Satyug and beyond.
 

Create an account or login to comment

You must be a member in order to leave a comment

Create account

Create an account on our community. It's easy!

Log in

Already have an account? Log in here.

Shabad Vichaar by SPN'ers

These are saloks of Sant Kabir ji. They appear on Ang 1369. There is no rehao. The translation is by Dr. Sant Singh Khalsa. spnadmin

ਕਬੀਰ ਮਨੁ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉਡਿ ਉਡਿ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਇ...

SPN on Facebook

...
Top