Sukhmani Sahib Astpadi 12 Sabad 3 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੨ ਸਬਦ ੩ | SIKH PHILOSOPHY NETWORK
 • Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
  Explore Sikh Sikhi Sikhism...
  Sign up Log in

Sukhmani Sahib Astpadi 12 Sabad 3 / ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸਟਪਦੀ ੧੨ ਸਬਦ ੩

Ambarsaria

ੴ / Ik▫oaʼnkār
Writer
SPNer
Dec 21, 2010
3,380
5,687
ਸਲੋਕੁ
Salok.
Salok (Core theme of eight sabads/hymns in the Astpadi)

ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪੁ ਨਿਵਾਰਿ ਤਲੇ ਬਡੇ ਬਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਬਿ ਗਲੇ ੧॥
Sukẖī basai maskīnī▫ā āp nivār ṯale. Bade bade ahaʼnkārī▫ā Nānak garab gale. ||1||
The mild mannered live in comfort acting selfless and low. Nanak many bigger than big ego centric, rot in egotism.

ਅਸਟਪਦੀ
Asatpaḏī.
Eight stanzas hymn

ਕੋਟਿ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ ਸ੍ਰਮੁ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ
Kot karam karai ha▫o ḏẖāre. Saram pāvai sagle birthāre.
Doing millions of deeds based on ego. All such useless acts lead only to of no value.

ਅਨਿਕ ਤਪਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਅਵਤਾਰ
Anik ṯapasi▫ā kare ahaʼnkār. Narak surag fir fir avṯār.
Many acts of penance done with ego. Such is so reborn in heaven and hell again and again.

ਅਨਿਕ ਜਤਨ ਕਰਿ ਆਤਮ ਨਹੀ ਦ੍ਰਵੈ ਹਰਿ ਦਰਗਹ ਕਹੁ ਕੈਸੇ ਗਵੈ
Anik jaṯan kar āṯam nahī ḏarvai. Har ḏargėh kaho kaise gavai.
In spite of many attempts if the soul is not softened. Say, how can go such to be in creator’s abode.

ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸਹਿ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟਿ ਆਵੈ
Āpas ka▫o jo bẖalā kahāvai. Ŧisėh bẖalā▫ī nikat na āvai.
One who gets self to be called noble. Nobleness never comes close to such.

ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨੁ ਹੋਇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਇ ੩॥
Sarab kī ren jā kā man ho▫e. Kaho Nānak ṯā kī nirmal so▫e. ||3||
One whose mind is as though dirt under everyone’s feet. Nanak such is so recognized for piety.
ESSENCE: In the salok, Guru ji state that mild mannered humble and selfless live in comfort while the ego centric have a life rotten by ego.

Guru Arjan Dev ji in Astpadi 12, 3rd sabad describe the actions based on ego and pride. Be it acts of philanthropy, acts of self pity, unmolded soul and wanting to be known for nobleness. All such activities are worthless as being based on ego and pride.


Guru ji conclude that it is the humility of being like dirt under others feet that identifies the pure and the pious.
Please note all errors are mine and I stand corrected.

Sat Sri Akal.
 

ravneet_sb

Writer
SPNer
Nov 5, 2010
808
321
49
Sat Sri Akaal
ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪੁ ਨਿਵਾਰਿ ਤਲੇ
ਬਡੇ ਬਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਬਿ ਗਲੇ ੧॥

ਸੁਖੀ (State of no thought or nothing in mind) ਬਸੈ (Dwell) ਮਸਕੀਨੀਆ (humble one) ਆਪੁ (self) ਨਿਵਾਰਿ ਤਲੇ (transcends down to actions)

State of no thought dwells in humble ones, whose thoughts self (without effort) transcends in actions,
i.e. humble beings with noble thoughts ( helping needy, sat sangat, sharing, caring, etc) can transcend in actions.

but egoist thoughts of mind (posession of power, position, space, higher education etc),
those thought may die within mind (garbh for thoughts).


thought which one can turn in actions cause bliss state
(state of no thinking) refer as "Sukhi" of humble beings

and egoist thoughts which can not mature in actions causes "Dukh"

Guru's Bani explains the "state of no thing in mind" of humble beings and elaborated further

Waheguru Ji Ka Khalsa
Waheguru Ji Ki Fateh

 

ravneet_sb

Writer
SPNer
Nov 5, 2010
808
321
49
Sat Sri Akaal
ਅਨਿਕ ਤਪਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਅਵਤਾਰ
ਅਨਿਕ Lot ਤਪਸਿਆ hard efforts ਕਰੇ do ਅਹੰਕਾਰ mind's egoist thought
ਨਰਕ Negativity ਸੁਰਗ positvity ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ again and again [URL="http://www.srigranth.org/servlet/gurbani.dictionary?Param=%E0%A8%85%E0%A8%B5%E0%A8%A4%E0%A8%BE%E0%A8%B0"]ਅਵਤਾਰ born and die
[/URL]
With one's egoist thought, one's body performs lot of actions,
under the influence of one's own ego,
without understanding of "SAT" one performs action.
And the results of physical actions
if are in tune with thoughts one feels "sukhi" due to offload of desire,
and "dukhi" as moe efforts is required.

"Sukh" and "Dukh" in physical terms is

For any thought in mind after performing physical act
if one achieves results as desired by one's own mind one feels sukhi,
else one is "dukhi"

"Sukh" and "Dukh" in spiritual terms is

Mind in free state "nothing in mind" is "Sukhi" offload of desire
Mind in occupied state "thing in mind" or "desires in mind" is "dukhi" upload of desire.

In reality "sukh" and "dukh" are one's own state without awareness of creator.



Waheguru Ji Ka Khalsa
Waheguru Ji Ki Fateh
 

Ambarsaria

ੴ / Ik▫oaʼnkār
Writer
SPNer
Dec 21, 2010
3,380
5,687
ਅਨਿਕ ਤਪਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਅਵਤਾਰ

Here one important thing to note is that Guru Sahib is considering narak surag as similar things, maybe because both are imaginary?
Kanwaljit Singh veer ji this is a wonderful example to illustrate and understand what Guru ji's style of teaching is to convey guidance to people who were linked to certain thoughts or regimen.

Regimen people were guided by the Hiduism or like controllers:

ਅਨਿਕ ਤਪਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਅਵਤਾਰ

 • A methodology taught or believed or practiced to lead to salvation by the practitioners
ਅਨਿਕ ਤਪਸਿਆ ਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿ ਅਵਤਾਰ

 • Why this could not be effective or worthwhile was the missing ingredients or ingredients not befitting. In this case ਅਹੰਕਾਰ/ Ego.
 • This was to show that certain actions in themselves were not the bearer of results if key aspects of being and creator/creation are ignored.
ਅਨਿਕ ਤਪਸਿਆਕਰੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰਿ ਫਿਰਿਅਵਤਾਰ

 • So the supposed benefit of ਤਪਸਿਆ /(hard body deprivation of senses) was to find salvation from,
  • The cycles of birth and death considered bad by the believers of people doingਤਪਸਿਆ
Guru ji just so illustrated a considered high practice of the times, with incomplete linkages to the consideration of what one is and how creator is, targeted to achieve goals considered good by the practitioners, that could not be achieved.
Time and again in Sri Guru Granth Sahib Ji our Guru ji's and others challenge such blind faith, incomplete tangential regimens which promised achievements not possible.

Unfortunately for Sikhism, some people are going to now try to mis-direct the message as follows,

 • Guru ji believe in ਤਪਸਿਆ /Hard body regimens driven through deprivation
 • Guru ji believe in ਨਰਕ ਸੁਰਗ / Hell-Heaven
 • Guru ji believe in re-incarnation by saying cycle of Birth-Death
Such doubt creators, mis-interpretors abound with a mission and followers of teachings coming from the Babeys/Sants/Mahraj's/Dehras/Sects, etc.

Of course one can have honest misunderstandings and it is no big deal but many a times it is not so. Unfortunate for Sikhism and the sanctitiy of our Guru ji's thoughts and the messages in Sri Guru Granth Sahib Ji, this is quite an uphill battle.

Who am I to say so other that to be so sad to see it so!

Sat Sri Akal.
 

ravneet_sb

Writer
SPNer
Nov 5, 2010
808
321
49
Sat Sri Akaal,

Guru ji believe in ਨਰਕ ਸੁਰਗ / Hell-Heaven

"Guru's Bani" experiences belief
Who understand's can share "Sat"
Where is Hell and Where is Heaven

Waheguru Ki Ka Khalsa
Waheguru Ji Ki Fateh
 

Create an account or login to comment

You must be a member in order to leave a comment

Create account

Create an account on our community. It's easy!

Log in

Already have an account? Log in here.

Shabad Vichaar by SPN'ers

Thank you to member Ishna ji for the suggestion of this shabad from ang 713. This is from a beautiful series of shabads by Guru Arjan Ji. I have provided meanings of each word. Please post your...

SPN on Facebook

...
Top