Welcome to SPN

Register and Join the most happening forum of Sikh community & intellectuals from around the world.

Sign Up Now!

General Mini Glossary Of Adi Guru Granth Sahib

Discussion in 'Hard Talk' started by vsgrewal48895, Apr 5, 2009.

 1. vsgrewal48895

  vsgrewal48895
  Expand Collapse
  Writer SPNer

  Joined:
  Mar 12, 2009
  Messages:
  651
  Likes Received:
  662
  MINI GLOSSARY OF AGGS


  Ik Oankar -- The only one Sublime Akal Purkh, who is self-manifested.
  Satgur Prasadਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਸਾਦਿ- True-Guru’s Grace.

  A.

  Aadat-ਦਿਤ-Sunday.
  Aahar-ਹਰ-Effort/attempt
  Aakee-ਕੀ-Rebels
  Aakul-ਕੁਲ-Casteless.
  Aalawant-ਲਾਵੌਤ-Temple,Priest.
  Aath-ਥਿ-Mammon.
  Aatsarhi-ਤਸੜੀ-Fire.
  Abgat-ਅਬਿਗਤ-Emancipated.
  Abhiagat-ਅਬਿਗਤ-Renouncer/Hermit/Beggar/Sadhu.
  Abinaasee/Avinaasi-ਅਵਿਨਾਸੀ-Imperishable/God.
  Achal-ਅਛਲ-Undeceivable/God
  Achayt-ਅਚੇਤ-Careless
  Achayd-ਅਛੇਦ-Indivisible.
  Adal-ਅਦਲ-Justice.
  Adhiatam-ਅਧਿਆਤਮ-Belonging to self/self exam
  Adhikaee-ਅਧਿਕਾਇ-More.
  Adisatt/Alakh-ਅਦਿਸਟ/ਅਲਖ-Invisible.
  Ahnm/Ahnmayv/Ahnmayou-ਅੰਹ-Ego.
  Agaadh-ਅਗਾਧ-Unfathomable/deep.
  Agam-ਅਗਮੁ-Inaccessible/Unapproachable.
  Agha/Kalanga/Kasnmal/Durat-ਅਘ/ਕਲੰਗਾ/ਕਸੰਮਲ/ਦੁਰਤ/ਪਪਨਾSin/Blemish.
  Agocher-ਅਗੋਚਰ-Beyond reaches of senses.
  Ahinis-ਅਹਿਨਿਸਿ-Day & night.
  Ajaachee-ਅਜਾਚੀ-Unweighable.
  Ajggar-ਅਜਗਰ- Boa Constrictor.
  Ajnama ਅਜਨਮਾ-Unborn.
  Ajooni-ਆਜੋਨੀ/ਅਜੋਨੀ-Does not have birth & death.
  Akal Moorat -ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ-Deathless/ever-existent/God.
  Akarakhai-ਆਕਰਖੈ-To pull/to extract.
  Akhut-ਅਖੁਟ-Inexhaustible
  Akul-ਅਕੁਲ-Unlineal/with out family.
  Alakh/ Adisatt- ਅਲਖ/ਅਦਿਸਟ- Invisible
  Alautee-ਅਲਾਉਤੀ-Sugar candy.
  Alekh-ਅਲੇਖ-Incalculable.
  Alipat/Alepa-ਅਲਿਪਤੁ/ਅਲੇਪ-Untouched/Detached.
  Alipaari/Alpana-ਅਲਿਪਾਰੀ/ਅਲਪਨਾ-Detached.
  Akhlays-ਅਖਲੇਸ-God
  Amayou-ਅਮਿਉ/ਅਮਿਓ/ਅਮਿਆ- Nectar/Ambrosia/Amrit.
  Amrit Vela-ਅਮਿ੍ਤ ਵੈਲਾ-The ambrosial hours of the morning.
  Anaath-ਅਨਾਥ-With out Master.
  Andhkaar-ਅੰਧਕਾਰ-Ignorance.
  Anhata-ਅਨਹਤ-Unstruck.
  Anala-ਅਨਲ/ਪਾਵਕ/ਬਸੰਤਰ/ਰਵਿ-Fire
  Anand-ਅਨੰਦ/ਆਨੌਦ-Bliss of life.
  Anahad --ਅਨਹਦ/ਅਨਾਹਦ-Unstruck Music of Nature.
  Anbhai/Binb/Udek/Brayda-ਅੰਭੈ/ਬਿੰਬ/ਉਦਿਕ/ਬਰੇਡਾ-Water
  AngaNay-ਅੰਙਣੇ- Court-Yard.
  Anjulee-ਅੰਜੁਲੀ-Obeisance with folded hands.
  Anmaalee-ਅੰਮਾਲੀ-Mate.
  Aoudhoo-uਅਉਧੂ/ਅਉਧੂਤੁ-Yogi.
  Aoukhadh-ਅਉਖਧ-Medicine
  Apaar-ਅਪਾਰ-Boundless/limitless/detached.
  Apaah-ਅਪਾਹ-Detached.
  Apranpar-ਅਪਰੰਪਰ- Beyond the world/separate and boundless.
  Apras- ਅਪਰਸ- Who does not touch others.
  Ardhanba-ਅਰਧਾਂਭਾ-Worship.
  Asvmaydh-Jagnay/Asmudh-ਅਸਵਮੇਧ/ਅਸਮੁਧ-Horse sacrificial feast.
  Asnaa-ee-ਅਸਨਾਈ-Friendship.
  Asraal-ਅਸਰਾਲ-Dreadful.
  Asthan-ਅਸਥਨ-With out teats.
  Asthir-ਅਸਥਿਰੁ-Fixed/permanent/eternal.
  Attataaee-ਅਤਤਾਈ-Oppressor/killer.
  Athahaa-ਅਥਾਹ -Unfathomable.
  Atula/Atolak-ਅਤੁਲ/ਅਤੋਲਕ-Immeasurable.=
  Avar-ਅਵਿਰ-Other.
  Avgat-ਅਵਿਗਤ-Formless/Absolute.
  Avgato-ਅਵਗਤੋ-Ever Stable.
  Avichaaree-ਅਵਿਚਾਰੀ-Ignorant.
  Avilanb-ਅਵਿਲੰਬ-Support.
  Avlokan-ਅਵਿਲੌਕਨ-Behold/look.

  B

  Baadee-ਬਾਦੀ-Disputant.
  Bakhaan/Bulog-ਬਖਾਨ/ਬੁਲੋਗ-Utters/speak.
  Baloo-ਬਾਲੂUU-Sand.=
  Baatt-ਬਾਟ-Path.=
  Baahan-ਬਾਹਨ-Carraiges/vehical/horse.
  Balaharu-ਬਲਹਰੁ-Beams/rafter.
  Bandhach/Bandhan-ਬੰਧਚ/ਬੰਧਨ-Captor/imprison.
  Bandan-ਬੰਦਨ-Obeisance/salutation.
  Bandhav-ਬੰਧਵ-Relation.
  Banita/Taran-ਬਨਿਤਾ/ਤਰਨ/ਤਰੁਨ/ਧਨ-Wife/young woman.
  Banspat-ਬਨਸਪਤਿ-Timber/vegetation.
  Baparo/Runk/Heen-ਬਾਪਰੋ/ਰੰਕ/ਹੀਨ-Unfortunate/Poor.
  Bareda/Binb/Udek/Anbhai-ਬਰੇਡਾ/ਬਿੰਬ/ਉਦਿਕ/ਅੰਭੈ-Water\wine/liquor/syrup.
  Barlu-ਬਰਲੁ/ਬਰੁਲ-Madness/frenzy.
  Baiari-ਬਈਅਰਿ/ਧਨ-Bride/wife.
  Baydan-ਬੇਦਨ-Pain.
  BayDhi-ਬੇਢੀ-Carpenter.
  Bhagatha-ਭਾਗਠ-Happiness.
  Bhanati-ਭਨਤਿ-Speaks/says.
  Bhatara/Sohaag-ਭਤਾਰ/ਸੁਹਾਗ-Husband.
  Bhau-uਭਉ -Fear of God/fear.
  Bhaau-ਭਾਉ-LLove.
  Bhavjal/Rainaa-erਭਵਜਲ/ਰੈਨਾਇਰ-World Ocean.
  Bheona-ਭਿਉਣਾ-Drenched.
  Bheri/Mandal/Damama/Naubati-Bਭੇਰੀ/ਮੰਦਲੁ/ਦਮਾਮਾ/ਨਉਬਤਿ-Drum
  Bhinarrhay-ਭਿੰਨੀਅੜੇ-Bedewed/soaked/steeped.
  Bhilla- ਭਿਲਾ-Bundle/ball/pack.
  Bhista-ਭਿਸਤ-Paradise.
  Bhit- ਭਿਤ-Food/livelihood/subsistence.
  Bhring-ਭਿ੍ੌਗ-Bumble bee.
  Bhuenggaa/Bhuengan- ਭੁਔਗ/ਭੁਇਔਗ-Snake/viper
  Bhujaa- ਭੁਜ-Arms.
  Bhunchai/Rusik/Rasaakai-ਭੁੰਚ/ਰਸਿਕ/ਰਸਾਕੈ-Love/Relish.
  Biadha-ਬਿਆਧ-Disease/malady.
  Biaapi/Biapak/Biapat-ਬਿਆਪਿ/ਬਿਆਪਕ/ਬਿਆਪਤ-Diffused/fill/pervade.
  Bibberjat-ਬਿਬਰਜਤ-Forbidden/Abandon.
  Bibhou-ਬਿਭਉ-Splendor/power/wealth.
  Bichkhan-ਬਿਚਖਣ-Wise/clever/learned.
  Bigasa/Bigasahi/Sarsa/Kusal/ਬਿਗਾਸ/ਬਿਗਸਹਿ/ਸਰਸਾ/ਕੁਸਲ/Pleased/bliss/bloom.
  Bihaavai/Bihaihai-ਬਿਹਾਵੈ/ਬਿਹੲਹਹੈ-Passing through life.
  Bikham-ਬਿਖਮ-Ardous/difficult.
  Bikhagan- ਬਿਖਾਗਨਿ-Fire.
  Binb/Anbhai/Udek/Brayda-ਬਿੰਬ/ਉਦਿਕ/ਬਰੇਡਾ/ਅੰਭੈ-Bubble/Water.
  Bind/Bund-ਬਿੰਦ/ਬੁੰਦ-Drop of semen.
  Binjan-ਬਿਨਜਨ-Viands.
  Binod-ਬਿਨੋਦ-Enjoyment.
  Binvai/Binwanta-ਬਿਨਵੈ/ਬਿਵੰਤ-Pray/supplicate/request
  Bipp-ਬਿਪ-Trouble/misfortune.
  Biradu-ਬਿਰਦੁ-Innate Nature/Practice/glory.
  Birkat-ਬਿਰਕਤੁ-Hermit/Ascetic.
  Bisma/Bisman-ਬਿਸਮ/ਬਿਸਮਨ-Wonderful/surprisingly pleased.
  Bisthaaraa-ਬਿਸਥਾਰਾ-Exhibit/show/spread.
  Bohitha-ਬੋਹਿਥਾ-Ship.
  Boodh-ਬੂਡ-Drown.
  Boojhat-ਬੂਝਤ/ਬੂਝ-Understand/comprehend
  Braah-ਬਰਾਹ-Boar.
  Bulug/Bhakheelay-ਬੁਲਗ/ਭਖੀਲੇ-Utter.

  C

  Channanathia/Charanathia-ਚਨੰਨਾਠੀਆ/ਚਰਣਾਠੀਆ-Sandal Wood.
  Cheerri-ਚੀਰੀ-Warrant/order/call.
  Chiree-aa-ਚਿਰੀਆ-Hand-Maiden/servant.

  D

  Daadar-ਦਾਦੁਰ-Frog.
  Daario-ਡਾਰਿਉ-Threw
  Damama/Bheri/Mandal/Naubati-ਦਮਾਮਾ/ਭੇਰੀ/ਮੰਦਲੁ/ਨਉਬਤਿ/BattleDrum.
  Daram/Paydh/Tarvar-ਦ੍ਮ/ਪੇਡ/ਤਰਵੁਰ-Tree.
  Das-Astee-ਦਸ ਅਸਟੀ-18 Puraanas
  Deen-ਦੀਨ-Religion.
  Dehn-ਦਹਨ-Burnt
  Dhanjha-ਡੰਝਾ-Burning desire.
  Dharan-ਧਰਨ-Earth.
  Dhar-katee-ਧ੍ਕਟੀ-Accursed/woman with bad character.
  Dhaynwa/Dhayn/Surah-ਧੇਣਵਾ/ਧੇਨ/ਸੁਰਹ/ਕੈਲੀ-Cow.
  Dhiavau-ਧਿਆਵਉu-Contemplate/Meditate.
  Dhimaarrai-ਢੀਮਾਰੀ-Crest fallen.
  Dhisando-ਡਿਸੰਦੋ-Behold.
  Dhrig-ਧਿ੍ਗ-Cursed.
  Dolay-ਡੋਲੇy-Wavers.
  Dootan-ਦੂਤਨ-Adversaries.
  Dounmi-ਡੁੰਮਿ-Pit.
  Dristo-ਦਿ੍ਸਟੋ-Manifest.
  Duality-ਦੂਜੈY-Dual mindedness/Duality–Spirit and Maya.
  Dunf-ਡੰਫ-Show
  Dukirt-ਦੁਕਿਰਤ-Bad action
  DumNee-ਡੁਮਣੀ-Duality/Doubt.
  Dundar-duMdr-Quarrelsome.
  Durat/Agha/Kalanga/Kasnmal/Papna-ਦੁਰਤ/ਅਘ/ਕੰਲਗਾ/ਕਸੰਮਲ/ਪਪਨਾ-Sin.
  Durgandha-ਦੁਰਗੰਧ-Odor/Bad smell.

  E

  Ehnis-ਅਹਿਨਸਿ-Day & night.
  Elements ( ਤਤ) (five) - - The whole world is created from the five basic elements of Water, air, fire, earth and the sky (ether) or C, H, N, O, P(Scientifically)

  F

  Faakio-ਫਾਕਿਉu-Caught.

  G

  Gai/Gaja/Kunchar/Nagahi/Maigaleh/ਗਇ/ਗਾਜਾ/ਕੁੰਚਰ/ਨਾਗਹਿ/ਮੈਗਲ/ਮੈਗਲਹਿ- Elephant.

  Gandh-gਗੰਧ-Nose/Fragrance

  Gandhrabh-ਗੰਧਰਬ-Divine Minstrel.

  Garurh-ਗਾਰੜ-Spell.
  Gat-Mit-ਗਤਮਿਤ-State & Measure.
  Ghat-ਘਟਿ-Heart/ body.
  Ghundee-ਘੁੰਡੀ-Loop.
  Girsat-ਗਿਰਸਤ-Involved.
  Goyal-ਗੋਇਲ-Herdsman.
  Gurmukh-ਗੁਰਮੁਖਿ-Guru-minded (faithful) following the Guru’s Word.

  H

  Hai-Y-Horse.

  Haumai-ਹਉਮੈ-Ego.

  Heen/Baparo/Runk-ਹੀਨ/ਬਾਪਰੋ/ਰੰਕ-Poor/low.

  Hivai-ਹਿਵੈ-Snow.

  Hoad-ਹੋਡ-Obstinate.

  Hukam-ਹੁਕਮ-The God’s Will.

  I

  Ikktiaar-ਇਕਤਿਆਰ-Embrace.

  Indree-ਇੰਦਰੀ-Passion- Ten in #- 5 of knowledge & 5 of Karma/action/sex.

  Itthrha-ਇਠੜਾ-Dear/Adorable.

  J

  Jachana-ਜਚਨਾ-Beg.
  Jajree-ਜਜਰੀ-Frail
  Jarna-ਜਰਨਾ-Endurer
  Jaasu-ਜਾਸੁ-Praise.
  Jeel-ਜੀਲ-Wires of music instrument.
  Jehvva-ਜਿਹਵਾ-Eat/Tongue.
  Jodari-ਜੋਦੜੀ-Supplication.
  Jhunjhujrha-ਝੁੰਝਨੜਾ-Melodious.
  Jugta-ਜੁਗਤਾ-Union.

  K

  Karha-ਕਾੜਾ-Grief/worry.
  Kalanga/Agh/Kasnmal/Durat/Papnaa-ਕਲੰਗਾ/ਅਘ/ਕਸੰਮਲ/ਦੁਰਤ/ਪਪਨਾ-Sin.
  Kacchoua-ਕਚੂਆ-Flimsy/Brittle.
  Kadoori-ਕਦੂਰੀ-Dirt/Darkness.
  Kailee-ਕੈਲੀ/ਧੇਣਵਾ/ਧੇਨ/ਸੁਰਹ -Cow.
  Kalar-ਕਲਰ-Dust/Barren land.
  Kalmal-ਕਲਮਲ/ਕਲਮਲਿ-Wickedness/Distress/Evil deeds/sins.
  Kalou-ਕਲਉ-Pen.
  Kamdhayn-ਕਾਮਧੇਨ-Elysian cow.
  Kamla-ਕਮਲਾ-Mammon.
  Kanchan-ਕੰਚੇਨ-Gold.
  Kanjhkaa-ਕੰਞਕਾ-Infanticide by Brahmans.
  Kantak-ਕੰਟਕ-Dreadful/enemy.
  Kanth-ਕੰਠ-Voice.
  Kaoulaar-ਕਉਲਾਰ-Lotus
  Kapik-ਕਪਿਕ-Monkey.
  Karam/Karma-ਕਰਮ/ਕਰਮਾ-Our actions in the world, based on which we reap the reward in life, also Kindness/Grace of the Akal Purkh.
  Karhala/Karhulu/ay-ਕਰਹਲ/ਕਰਹਲੁ/ਕਰਹਲਾ/ਕਰਹਲੇ-Camel.
  KaruNa-ਕਰੁਣਾ-Mercy.
  Karta Purkh-ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ- Lord is the Creator of the Universe.
  Kasnmal/ Agha/Kalanga/Durat/Papna- ਕਸੰਮਲ/ਕਲੰਗਾ/ਅਘ/ ਦੁਰਤ/ਪਪਨਾ-Sin
  Kataunch-ਕਤੰਚ-Whose.
  Keerat-ਕੀਰਤ-Fame/Repute/Glory.
  Kirat-ਕਿਰਤ-Deed.
  Khag-ਖਗ-Bird.
  Khai-ਖੈ-Destroyed.
  Khand-ਖੰਡ-Realm/Sugar - The Universe with its components like continents, sky, earth, netherlands .Khand in Jap Ji - 35, 36 and 37 mean five stages of human life and its evolution.
  a) Dharam Khand - Realm of Dharam, True Religion and study of Nature.

  b) Gyan Khand - Realm of Knowledge.

  c) Saram Khand - Realm of Action.

  d) Karam Khand -‘Realm of Grace (Lord’s benevolence).

  e) Sach Khand - Realm of Truth (where the Lord abides).

  Khat-ਖਟ-6 (Shashtras).
  Kheen-ਖੀਨੁ-Parish.
  Khidholrhaa-ਖਿਧੋਲੜਾ-Blanket.
  Khanee-ai-ਖਨੀਐ-Sacrifice.
  Khar/Khoat-ਖਰ/ਖੋਤ-Donkey.
  Khintha-ਖਿੰਥਾ-Patched coat.
  Khudia-ਖੁਧਿਆ-Hunger.
  Kiner-ਕਿੰਨਰ-Singer.
  Kingree/Kinree-ਕਿੰਗਰੀ/ਕਿੰਨਰੀ- Lyre.
  Kirkhai-ਕਿਰਖੈ-Cultivate.
  Kirtaarth-ਕਿਰਤਾਰਥ-Success.
  Koapila-ਕੋਪਿਲਾ-Furious.
  Koop-ਕੂਪ-Well.
  Koorm-ਕੂਰਮ-Tortoise.
  Kootan-ਕੂਟਨ-Chasten.
  Kookar/Suaan-ਕੂਕਰ/ਸੁਆਨ-Dog.
  KubaiN-ਕੁਬਾਇਣ-Obscene words.
  Kuch-ਕਚ-False.
  Kucheel-ਕੁਚੀਲ-Filthy.
  Kudratਕੁਦਰਤ-Nature-Sargun presentation of the God’s wondrous worldly drama.
  Kunbha-ਕੁੰਭ-Pitcher.
  Kunchan-ਕੰਚਨ-Gold.
  Kunchar/Maigal/Maigaleh/Nagahi/Gai/Gaja-
  ਕੁੰਚਰ/ਮੈਗਲ/ਮੈਗਲਹਿ/ਨਾਗਹਿ/ਗਇ/ਗਾਜਾ.- Elephant.
  Kungoo-ਕੁੰਗੂ-Saffron.
  Kurank/Kuranga-ਕੁਰੰਕ/ਕੁਰੰਗਾ-Deer.
  Kuri-ay-ਕੁਰੀਏ-RiverBank
  Kuriaa-ਕੁਰੀਆ-Abandon
  Kusal/Sarsaa/Bigasa/Bigasahi-ਕੁਸਲ/ਸਰਸਾ/ਬਿਗਾਸ/ਬਿਗਸਹਿ/Happy/satisfaction/peace.
  Kutanb-ਕੁਟੰਬ-Family.
  Kusttee-ਕੁਸਟੀ-Leper.
  Kutha-ਕੁਠਾ-Killed/slaughtered.
  L

  Lalla/Laali-ਲਾਲਾ/ਲਾਲੀ-Servant.
  Look-ਲੂਕ-Support

  M

  Machindra-ਮਾਛਿੰਦਰਾ-Guru of Gorakh Nath.

  MaiN-ਮੈਣ-Wax.

  Mahal-ਮਹਿਲ-Place.

  MahinDa-ਮਿਹੰਡਾ-Mine.

  Maigleh/Maigal//Kuncher/Nagahi/Gai/Gaja-ਮੈਗਲਹਿ/ਮੈਗਲ/ਕੁੰਚਰ/ਨਾਗਹਿ/ਗਇ/ਗਾਜਾ-Elephant.
  Mangala-ਮਨਗਲਾ-Bliss/Praise.
  Manmukh-ਮਨਮੁਖ-The faithless self-minded persons.
  Maya ਮਾਇਆ-Worldly falsehood, its charm for worldly pleasures, possessions and attachments have led man astray from the path of righteousness and godliness
  Mailaagar-ਮੈਲਾਗਰ-Fragrance/Sandal.
  Majaa-ਮਜਾ-Marrow.
  Makhtool-ਮਖਤੂਲ-Silk Thread.
  Makrand-ਮਕਰੰਦ-Honey.
  MaleeNan-ਮਲੀਣੰ-Filthy.
  Mandal/Bheri/Damama/Naubati-ਮੰਦਲੁ/ਦਮਾਮਾ/ਭੇਰੀ/ਨਉਬਤਿ-Drum
  Manoor/Saar-ਮਨੂਰ/ਸਾਰ-Dross/ Dirt from melting Iron.
  Maoula-ਮਉਲਾ-Bloom.
  Marmaam-ਮਰਮਾਮ-Secret.
  Masaajni/MasvaNia-ਮਸਾਜਨੀ/ਮਸਵਾਣੀ-Ink.
  Maslat-ਮਸਲਤਿ-Good advice/consultation.
  Maydan/Maydanee-ਮੇਦਨ/ਮੇਦਨੀ-World.
  Maygh-ਮੇਘ-Clouds.
  Mismil-ਮਿਸਿਮਿਲਿ-Slay/Writhe.
  Mithia/Mithian-ਮਿਥਆ/ਮਿਥਆਂ-False
  Mohchandgee/Mohchhanda-ਮੁਹਛੰਦਗੀ/ਮੁਹਛੰਦਾ-Sub-service/ Sub-serviance.
  Mokh/Mukti-ਮੋਖ/ਮੁਕਤੀ-Salvation, the state of Bliss and unification with God
  Moos-ਮੂਸ-Mouse.
  Moosan-ਮੂਸਨ-Plunder.
  Mugadh-ਮੁਘਧ-Silly.
  Mukhaarbind-ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ-Lotusface.
  Mundiaa-ਮੁੰਡੀਆ-Hermit.
  Mutharhi-ਮੁਠੜਇ-Cheated/deceived.
  N

  Naabhi-ਨਾਭਿ-Naval.

  Nadari-ਨਦਿਰ-Grace/Vision/Mercy of the Akal Purkh.

  Nagahi/Gai/Gaja/Kuncher/Maigleh/Maigal-ਨਾਗਹਿ/ਗਇ/ਗਾਜਾ/ਕੁੰਚਰ/ਮੈਗਲਹਿ/ਮੈਗਲ-Elephant.

  NaiNu-ਨੈਣੂ-Butter.

  Nakh-ਨਖ-Nail.

  Naubati/Mandal/Bheri/Damama-ਨਉਬਤਿ/ਮੰਦਲੁ/ਭੇਰੀ/ਦਮਾਮਾ-Drum.

  Nehkama-ਨਿਹਕਾਮ-Desire-free.

  Nidhan/Pota-ਨਿਧਾਨ/ਪੋਤਾ-Treasure.

  Nij Thau (Ghar)-ਨਿਜਘਰ (ਥਾਉ)- Self-realization, to perceive the God within one’s Inner self (Conscious).

  Nipang-ਨਿਪੁੰਗ-Pure.

  Niralam-ਨਿਰਾਲਮ-Unaffected/free.

  Nirantar-ਨਿਰੰਤਰ-With In/continuously/omnipresent.

  Niranjan-ਨਿਰੰਜਨ-Immaculate.
  Nirankar/Avgat-ਨਿਰੰਕਾਰ-Formless.
  Nirbhau/Nirvair-ਨਿਰਭਉ/ਨਿਰਵੈਰ-The God is fearless and with out enmity.
  Nirhaar-ਨਿਰਹਾਰ-Fasting.
  Nirjaas-ਨਿਰਜਾਸ-Decide.
  Nirmal-ਨਿਰਮਲ-Pure.
  Nirodhar-ਨਿਰੋਧਰ-Efficacious.
  Nirtkaary-ਨਿਰਤਕਾਰੀ-Dance.
  Nirvana-ਨਿਰਵਾਨਾ-Liberation.
  Nirvirt-ਨਿਰਵਿਰਤ-Detachment.
  Nistaraa-ਨਿਸਤਾਰਾ-Salvation/Across/Emancipation.
  Nival-ਨਿਵਲ-Inner washing/lock/yogic excerise.
  O

  Oadik/Tarang/Salal-ਉਦਕਿ/ਤਰੰਗ/ਸਲਾਲ-Water.

  Oaghar-ਉਘਰ-Open.

  Olugh-ਉਲਹਗ-Servant.
  Okit-ਉਕਤਿ-Contrivance/Invention
  Obaar-ੳਬਿਾਰ-Delivered.
  Outbujh-ਉਤਭੁਜ-Behold.
  Outpat-ਉਤਪਤਿ-Created.

  P

  Paadhar-ਪਾਧਰ-Way/Route.

  Paachoh-ਪਾਚਹੁ-Vices The five are:lust, anger, greed, attachment and egoism (kaam, karodh, lobh, moh, and ahankar) the offspring’s of Maya(Worldly falsehood).
  PaahaN-ਪਾਹਣ-Stone
  Paahu-ਪਾਹੂ-Guest/Attachment toMaya.
  Paaksaal-ਪਾਕਸਾਲ-Kitchen.
  Padhaouaa-ਪਧਾਊਆ-Traveler.
  Painday-ਪੈਂਡੇy-Journey. Palchaa-ee-ਪਲਚਾਈ-Stick
  Pana/Tanboar-ਪਾਣਾ/ਤੰਬੋਰ-Betel.
  Paoudee-ਪਉਦੀ-Served.
  Papnaa/Kasnmal/Agha/Kalanga/Durat-ਪਪਨਾ/ਕਸੰਮਲ/ਅਘ/ਕੰਲਗਾ/ਦੁਰਤ-Sin.
  Param/Poorbalaa-ਪਰਮ/ਪੂਰਬਲਾ-Supreme/pre-destined.
  Paras-ਪਰਸ-Contact.
  Parbeen-ਪਰਬੀਨ-Conversant/clever.
  Parchana-ਪਰਛੰਨਾ-Hidden.
  Parchand-ਪ੍ਚੰਡ-Intense.
  Pargramee-ਪਾਰਗਰਾਮੀ-Saint/cross the ocean of fear.
  Parlou-ਪਰਲਉ-Destroy.
  Parmal-ਪਰਮਲ-Perfume.
  Parsat-ਪਰਸਤ-Touching.
  Parsayv-ਪ੍ਸੇਵ-Perspiration/sweat.
  Parsuti-ਪਰਸੂਤਿ-Being/cause/born/progeny.
  Paruli-ਪਰੁਲੀ-Deluge/toflood/Inundate/doomsday.
  Parvirt-ਪਰਵਿਰਤਿ-Attachment/Worldly.
  Pasaaraa-ਪਾਸਾਰਾ-Wealth/spread out.
  PaTal-ਪਟਲScreen.
  Patan-ਪਤਨ-Moth.
  Patee-aay-ਪਤੀਆਏ-Satisfy.
  Paydh/Tarvar/Daram-ਪੇਡ/ਤਰੁਵਰ/ਦ੍ਮ-Tree
  Payee-unpai-ਪਇਔਪੈ-Says.
  Pichanoudhee-ਪਿਛੰਉਡੀ-Stigmatize/lagging behind.
  Pingla-ਪਿੰਗਲਾ-Cripple.=Pir-ਪਿਰ-Beloved.=Piri-ਪਿਰੀ-Spouse.
  Plaah-ਪਲਾਹ-Grieve/Lament/Sadness.
  Plaas-ਪਲਾਸ-Dhak-Tree-grew from the flesh of Brahma.
  Pohup-ਪਹਪ-Flowers
  Poorbalaa/Param-ਪੂਰਬਲਾ/ਪਰਮ-Primal/Ancient.
  Pota/Nidhan-ਪੋਤਾ/ਨਿਧਾਨ-Treasure.
  Punrup-ਪੁਨਰਪਿ-Again.

  Q

  R

  Raachelay/Rachi-ਰਾਚੀਲੇ/ਰਾਚਿ-Created.

  Raibaarria-ਰੈਬਾਰਿਆ-Guidance.

  Rainaa-er/Bhavjal-ਰੈਨਇਰਭਵਜਲੁ-World Ocean.

  Rakat/Rudhir-ਰਕਤ/ਰੁਧਿਰ-Ovum/blood/red color.

  Rasaatali-ਰਸਾਤਲਿ-Hell.

  Reejhayee-ਰੀਝਾਈ-Pleased.

  Rekh-ਰੇਖ-Sign/line.

  Roorh/Rurau-ਰੂੜ/ਰੂੜਉ-Beautiful.
  Rudan-ਰੁਦਨੁ-Bewail/lamentation.

  Rudhir/Rakat-ਰੁਧਿਰ/ਰਕਤ-Blood.
  Runk/Bapro-ਰੰਕ/ਬਾਪਰੋ-Poor/miser/fool.
  Rusik/Rasaak/Bhunchai-ਰਸਿਕ/ਰਸਾਕ/ਭੁੰਚੈ-Love/Relish.

  S

  Saahan-ਸਾਹਿਨ-Mammon. =
  Saar/Manoor-ਸਾਰ/ਮਨੂਰ-Iron/dross.
  Sabal-ਸਬਲ-Powerful.
  Sadh Sangat-ਸਾਧ ਸੰਗਤ - Holy congregations.
  Sagal-ਸਗਲ-All.
  Sahaa-ਸਾਹਾ-Auspicious/Wedding day.
  Sahaj-ਸਹਜ-Poise.
  Sahsa/Sunk-ਸਹਸਾ/ਸੰਕ-Doubt.
  Saibun-ਸੈਭੰ-Self- ­existent, being the supreme and Prime.
  Sakta-ਸਾਕਤ/ਸਾਕਤ-Worshipper of Maya.
  Salaal/Tarang/Oadik/Bimb/Barayda-ਸਲਾਲ/ਤਰੰਗ/ਉਦਕਿ/ਬਿੰਬ/ਬਰੇਡਾ-Water.
  Smadha-ਸਮਧਾ/ਸਮਧੇ-Fire wood for Havan.
  Samrath-ਸਮਰਥ-Omnipotent.
  Sanbat-ਸੰਬਤ-Vikram year.
  Sangarhi-ਸੰਗ੍ਹੇਇ-Annihilate/to collect or accumulate.
  Sanjam-ਸੰਜਮ-Discipline/self restraint.
  Sanmlaa-ਸੰਮਲਾ-Remember.
  Saparvaar-ਸਪਰਵਾਰਿ-Family.
  Sapial-ਸਪੀਅਲ-Yellow.
  Saranjaam-ਸਰੰਜਾਮਿ-Means/discipline.
  Sardool/Siha-ਸਾਰਦੂਲ/ਸੀਹਾ-Tiger.
  Saraysat-ਸਰੇਸਟ-Excellent.
  Sarayvoh-ਸਰੇਵਹੁ-Remember.
  Sari-ਸਾਰੀ-Play/game/chess.
  Sarugindoo-ਸੁਰਗਿੰਦੂ-Heaven.
  Sarm-ਸਰਮ-Modesty.
  Sarsaa/Bigas/Bigasahi/Kusal-ਸਰਸਾ/ਬਿਗਾਸ/ਬਿਗਸਹਿ/ਕੁਸਲ-Happy.
  Sat-ਸਤ-Truth.
  Satnam-ਸਤਿਨਾਮੁ-The God is Truth-personified (His Name is Truth). True Name – Akal Purkh’s Name, “Waheguru, God, Ram or Allah”
  Simran -ਸਿਮਰਨ-Recitation of Lord’s True Name, with full concentration and devotion.
  Sindh--ਸਿੰਧ–Salt.
  Simrni-ਸਿਮਰਨੀ-Rosary.
  Soam-ਸੋਮ-Moon.
  Sohaag/Bhatara-ਸੁਹਾਗ/ਭਤਾਰ-Husband.
  Sohila-ਸੋਹਲਾ-Hymn of Joy.
  Sooatta-ਸੂਅਟਾ-Parrot.
  Sood/Soodar-ਸੂਦ/ਸੂਦਰ-Menial.
  Soor-ਸੂਰ-Fiery/pricker/Brave.
  Souaaou-ਸੁਆਉ-Taste.
  Soumn-ਸੁੰਮ-Spring.
  Su-aan/Kookar-ਸੁਆਨ/ਕੂਕਰ-Dog.
  Suha’gan-ਸੁਹਾਗਨ-Wedded woman, God’s Spouse.
  Sukirt-ਸੁਕਿਰਤ-Good action.
  Sulhee-ਸੁਲਹੀ-Muslim Chieftain.
  Sunk/Sahsa-ਸੰਕਸਹਸਾ-Doubt.
  Surah/Dhayn/DhaNva-ਸੁਰਹ/ਧੇਨ/ਧੇਣਵਾ-Cow.
  Surat-ਸੁਰਤ-Intent/mindfulness.

  T

  Taarhi-ਤਾਤੀ-Trance/Contemplative.

  Tadooai-ਤਦੂਐ-Crocodile.

  Talba-ਤਲਬਾ-Called.

  Taamus-ਤਾਮਸੁ-Wrath.

  Take-ਟੇਕ-Support/fix/settle.

  Tanboar/PaNa-ਤੰਬੋਰ/ਪਾਣਾ-Betel.

  Tant-Mant-ਤੰਤ-ਮੰਤ-Charm & Spell/Reality.

  Tappa/Birkat-ਤਪਾ/ਬਿਰਕਤ-Hermit/Ascetic.
  Tappavas-ਤਪਾਵਸੁ-Justice.

  Tarang/Salal/Oadik/Bimb/Bareda/Anbhai-ਤਰੰਗ/ਸਲਾਲ/ਉਦਕਿ/ਬਿੰਬ/ਬਰੇਡਾ/ਔਭੈ-Water/Waves.
  Tarun/Banita-ਤਰੁਨ/ਬਨਿਤਾ-Wife/Bride.
  Tarvar/Paydh/Daram-ਤਰਵੁਰ/ਪੇਡ/ਦ੍ਮ-Tree.
  Taskar-ਤਸਕਰ-Thief.
  Thagaoulee-ਠਗਉਲੀ-Poison to make people senseless and loot.
  Thaatan-ਥਾਟਨ-To create.
  Thir-ਥਿਰ/ਥਿਤ -Ever stable/firm/fixed./Permance
  Thitee-ਥਿਤੀ-Days.
  Timer-ਤਿਮਰ-Darkness.
  Tohnee-ਟੋਹਨੀ-Stick.

  Trai-gunn (Maya)-ਤੈ੍ ਗੁਣ (ਰਾਜਸੁ-ਤਾਮਸੁ-ਸਾਤਕੁ)-Rajo, Tamo and Sato, stand for Red-Passion, Black-Darkness, and White or Truth.
  Tribhavan-ਤਿ੍ਭਵਣ-3 worlds-Sky, World, Nether land.
  Tula Purkh Daanay-ਤੁਲਾ ਪੁਰਖ ਦਾਨੇ-Giving one’s weight in gold.
  Turiyaa-ਤੁਰੀਆ-4th State.
  Tut-ਤਤ-Reality.

  U

  Udek/Bimb/Bareda/Anbhai/Salal/Tarang-ਉਦਿਕ/ਬਿੰਬ/ਬਰੇਡਾ/ਔਭੈ/ਸਲਾਲ/ਤਰੰਗ-Water.
  Udam-ਉਦਮ-Effort.
  Ulagha-ਉਲਹਗਾ-Servant.
  UlahghaNee-ਉਲਹਗਣੀ-Service.
  Umraa-ou-ਉਮਰਾਉ-Nobles.
  Unavi-ਉਨਵਿ-Low down.
  Upaav-ਉਪਾਵ-Effort.
  Urdh-ਉਰਧ-Intense.
  Ursaa-ਉਰਸਾ-Stone.

  V

  Vaavnaa-ਵਾਵਣਾ-Playing a musical instrument.
  Vaalayvaa-ਵਾਲੇਵਾ-Commodity.
  Vachal-ਵਛਲੁ-Loving.
  Valvanch-ਵਲਵੰਚ-Deceit/guile.
  Van-ਵਣ-Forest.
  Vanjou-ਵੰਞਹੁ-Going.
  Vasgat-ਵਸਗਤਿ-Subdues.
  Vaydan-ਵੇਦਨ-Pain.
  Vichuniya-ਵਿਛੰਨਿਆ -Separation.
  Vigsayt-ਵਿਗਸੇਤ-Bloom.
  Vihaajoh-ਵਿਹਾਝਹੁ-Buy.
  Vilam-ਵਿਲਮ-Delay.
  Vismad-ਵਿਸਮਾਦ-The state of wonders and bliss at Lord’s Greatness & vastness.
  Vutha-ਵੁਠਾ-Rained/Dwelt.

  BIBLIOGRAPHY

  REFERENCES

  • AGGS = Aad Guru Granth Sahib. 1983 (reprint). Publishers: S G P C, Amritsar.
  • Mahan Kosh by Bhai Kanh Singh Nabha.
  • Dictionary of GGS by Surinder Singh Kohli.
  • Varan of Bhai Gurdas.
  • Khalsa, Sant Singh. (Internet). English Translation of Siri Guru Granth Sahib. Hand Made Books, 899 N. Wilmot, Suite C-2, Tucson, Arizona 85711, USA.
  • Talib, Gurbachan Singh. 1988. Sri Guru Granth Sahib (English). Punjabi University, Patiala.
  • Webster, A. Merriam. 1991. Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary.
  • Manmohan Singh English & Panjabi Translation of SGGS Vol, 1-8, 1962.
  • Thind, Dr.Bhagat Singh, Science of Union with God, 1957.
  • Macauliffe, Max Arthur-Vol, 1-6, 1909.
  • Mythological references in Gurbani by Prof Devinder Singh Chahal, PhD and Dr Virinder Singh Grewal, MD, F.A.C.S. Journal of Understanding Sikhism.
  • The Essence of SGGS Vol, 1-4 by Gurbachan Singh Makin.
  • Srigranth.org-web by Dr Kulbir S. Thind.
  • Makin, Gurbachan Singh, The essence of GGS -5 volumes.
   
  • Like Like x 4
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  We Must Support This Petition - Empowering Sikh Women To Administer Amrit Sanchar Sikh Sikhi Sikhism Jul 19, 2017
  Sikh (Video) - Minister Harjit Singh Sajjan On Sikh Youth & All Youth Sikh Sikhi Sikhism May 24, 2016
  Welcoming New SPN Co-Administrator - Admin Kaur Sikh Sikhi Sikhism Jan 31, 2016
  General Feminine Apparel For Pashtuns Sikh History Nov 11, 2015
  You Have No Idea How Badass Trudeau's Defence Minister Really Is! Sikh Personalities Nov 7, 2015

 3. spnadmin

  spnadmin United States
  Expand Collapse
  1947-2014 (Archived)
  SPNer Supporter

  Joined:
  Jun 17, 2004
  Messages:
  14,516
  Likes Received:
  19,177
  Have to memorize this before I go to Gurmukhi camp in June. Don't want to go like an illiterate. So thank you for giving me a systematic list instead of the random pick of the day approach that I use. :eek:
   
 4. OP
  vsgrewal48895

  vsgrewal48895
  Expand Collapse
  Writer SPNer

  Joined:
  Mar 12, 2009
  Messages:
  651
  Likes Received:
  662
  Dear Tony Ji,

  Just read it few times it does help.

  Good night it is 12.09 AM now.

  Virinder
   
 5. Gyani Jarnail Singh

  Gyani Jarnail Singh Malaysia
  Expand Collapse
  Sawa lakh se EK larraoan
  Mentor Writer SPNer Thinker

  Joined:
  Jul 4, 2004
  Messages:
  7,639
  Likes Received:
  14,229
  VsGrewal jio, Gurfateh.

  Many thanks for this excellent list. A very useful piece for everyone...and a useful reference fro me.

  PS. You must be really tired...you have replied to AAd ji as "Tony" (as there is no message from Tony ji )

  Yes Tony ji in this message is a reply to aad0002. The confusion comes about because aad0002 is Antonia or Toni (with an "i" for women) and forum member Tony ji is Anthony (with a "y" for men). But it is not unusual for people to use "y" regardless. It introduces yet another language influence as if things were not confusing enough. :) This happens all the time and no one takes offense. by aad0002
   
 6. OP
  vsgrewal48895

  vsgrewal48895
  Expand Collapse
  Writer SPNer

  Joined:
  Mar 12, 2009
  Messages:
  651
  Likes Received:
  662
  Thanks Dear Giani Ji-There was some where on the forum few words on it by her. Giani Ji I am still new to this forum and the technicalities some times are beyond me. But I am getting better at it.
  I really appriciate you words of encourage ment-(Mama Ji). Do correct me when I go off the track?

  Affectionatly,

  Virinder
   
Since you're here... we have a small favor to ask...     Become a Supporter      ::     Make a Contribution     


Share This Page