• Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
    Explore Sikh Sikhi Sikhism...
    Sign up Log in

Ik Oankaar


simpy

SPNer
Mar 28, 2006
1,133
126
<>There is one and only ONE UNIVERSAL CREATOR GOD(the One Who Forms and Deforms Ceaselessly).

1-ie`k [(one and only one) E-EAM[(God; pronounced as om/on/oan/oang) > -kwr[ (represents continuity of His Actions(without any interruptions).
eyk queI eyk queI ] eyko vrqY Avru n koie ]

srbM swcw eyku hY dUjw nwhI koie ]


krqw sBu ko qyrY joir ]

ijin kir kwrxu DwirAw soeI swr kryie ]

Awpy krqw kwrxu krwey ]

ijqu BwvY iqqu kwrY lwey ]


sBu ko qyrY vis Agm Agocrw ]


Awpy kwrxu krqw kry isRsit dyKY Awip aupwie ]
sB eyko ieku vrqdw AlKu n liKAw jwie ]


krx kwrx eyku EhI ijin kIAw Awkwru ]

krx kwrx pRBu eyku hY dUsr nwhI koie ]

nwnk iqsu bilhwrxY jil Qil mhIAil soie ]
jo quDu BwvY so prvwnw sUKu shju min soeI ]krx kwrx smrQ Apwrw Avru nwhI ry koeI ]qU Awpy krqw qyrw kIAw sBu hoie ]quDu ibnu dUjw Avru n koie ]


qU kir kir vyKih jwxih soie ]


qUM Awpy Kyl krih siB krqy ikAw dUjw AwiK vKwxIAY ]

jo ikCu hoAw su quJ qy hogu ]
Avru n dUjw krxY jogu ]

 

❤️ Tap / Click or Scan


JOIN SPN MOBILE APP!
Top