Guru Parbrahm Parmesar Aap

Awsw mhlw 5 ]
siqguru Apnw sd sdw
sm@wry ]
gur ky crn kys sMig Jwry ]1]
jwgu ry mn jwgnhwry ]
ibnu hir Avru n Awvis kwmw JUTw mohu imiQAw pswry ]1] rhwau ]
gur kI bwxI isau rMgu lwie ]
guru ikrpwlu hoie duKu jwie ]2]
gur ibnu dUjw nwhI Qwau ]
guru dwqw guru dyvY nwau ]3]
guru pwrbRhmu prmysru Awip ]
AwT phr nwnk gur jwip ]4]16]67]Aasaa, Fifth Mehl:
I contemplate, forever and ever, the True Guru;
with my hair, I dust the feet of the Guru. ||1||
Be wakeful, O my awakening mind!
Without the Lord, nothing else shall be of use to you; false is emotional attachment, and useless are worldly entanglements. ||1||Pause||
Embrace love for the Word of the Guru's Bani.
When the Guru shows His Mercy, pain is destroyed. ||2||
Without the Guru, there is no other place of rest.
The Guru is the Giver, the Guru gives the Name. ||3||
The Guru is the Supreme Lord God; He Himself is the Transcendent Lord.
Twenty-four hours a day, O Nanak, meditate on the Guru. ||4||16||67||
 
Top