• Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
    Explore Sikh Sikhi Sikhism...
    Sign up Log in

A Short Sketch From The Alleged Dasam Granth, Shared In English!

Chaan Pardesi

Writer
SPNer
Oct 4, 2008
428
771
London & Kuala Lumpur
A sketch from the False DG shared with the sangat.........


"ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੰਨਾ ੧੦੮੧, ਤ੍ਰਿਯਾ ਚ੍ਰਿਤਰ ੧੯੦॥ ਇਕ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਗ ਵਿਚ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਇੰਝ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਵਊਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਝਾਟਾਂ ਮੁਨਵਾਊਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਜਿਤਾਂਗੀ।ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉੱਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਭੇਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਝਰੋਖੇ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਝੱਟ ਹੀ ਰਾਜਾ ਉਸ ਔਰਤ ਤੇ ਮੋਹਤ ਹੋ ਗਿਆ।ਪ੍ਰੀਤਿ ਸਹਿਤ ਰਸ ਰੀਤੁਪਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਔਰਤ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਆਪ ਉਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੁੰਬਨ ( ਚੁੰਮਣ) ਚੱਟਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਾਮ ਕੀ ਕੇਲ ਮਚਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਪੰਨਾ ੯੦੯ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ੧੩੮੮ ਪੰਨਾ ਤਕ ਮੱਚਦੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਜਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਮ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਚ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀ ਜਾਣਦਾ।ਫਿਰ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਹੈ, “ਮੈਂ ਬੇਦਾਂ ਪੁਰਣਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾਟਾਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ”॥ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਝਾਟਾਂ ਮੁਨਾਂਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇਜ ਉਸਤਰਾ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਉੱਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝਾਟਾਂ ਮੁਨ ਦਿੱਤੀਆਂ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਚਲ ਔਰਤ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਭਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਝਾਟਾਂ ਵੀ ਮੁਨਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਤ ਜਿਤ ਗਈ ਹਾਂ।ਵੇਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾਟਾਂ ਮੁਨੀਆਂ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਪਰਮ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀ? ਖੋਸਾ ਜੀ! ਜੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਲਾਂ- ਫਰੇਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਸਨ।ਵੰਨਗੀ ਮਾਤਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਪੰਡਿਤ ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਕੋਕਸ਼ਾਸ਼ਤਰ।
“ ਤ੍ਰਿਯ ਕੀ ਝਾਂਟ ਨ ਮੂੰਡੀ ਜਾਈ॥ ਬੇਦਪੁਰਾਨਨ ਮੈ ਸੁਨਿ ਪਾਈ॥ ਹਸਿਕਰਿ ਰਾਵ ਬਚਨ ਯੌ ਠਾਨਯੋ॥ ਮੈਂ ਅਪੁਨੇ ਜਿਯ ਸਾਚ ਨ ਜਾਨਯੋ॥ ਤੈਂ ਤ੍ਰਿਯਾ ਹਮ ਸੋ ਝੂਠ ਉਚਾਰੀ॥ ਹਮ ਮੂੰਡੈਂਗੇ ਝਾਂਟਿ ਤਿਹਾਰੀ॥ ਤੇਜ ਅਸਤੁਰਾ ਏਕ ਮੰਗਾਯੋ॥ ਨਿਜ ਕਰ ਗਹਿਕੈ ਰਾਵ ਚਲਾਯੋ॥ ਤਾਂ ਕੀ ਮੂੰਡਿ ਝਾਂਟਿ ਸਭ ਡਾਰੀ॥ ਦੈਕੈ ਹਸੀ ਚੰਚਲਾ ਤਾਰੀ॥ ਚ੍ਰਿਤਰ ੧੯੦॥”


Translation of the above, from the Fake book called dasam granth......On page 181, in triya chariter 190,the story tells of a woman roaming the gardens with her friends, laughing away happily.She then says,I will get the King to carry water for me until i have had enough and then I will get him to also cut my long tussles.By doing this I will win my bet with all of you!


After saying this she changes to look sexy and appealing.She then ensues, as she peeks through, the King's gaze catches her.He falls for her.After an intense exchange of sexually fired poetry and sexual contact , she falls unconcious.She then shouts for water.The King himself gets up to fetch water for her.After that they fall into close embrace, where they lick each others bodies, their lips wetting body parts and sexually stimulating each other, arousing sexually with passions unknown between lovers...this story begins on page 909 and ends on page 1388,throughout which many many explict sexual scenes are mentioned; depicted descriptively and acted out by her and her lover king!Both are young and energetic and not able to exhaust their heated sexual passions and urges and none is tired out!

After that the woman says to the King,I have read through the veds and puranas that a woman's long tussles can never be cut off by any man.Hearing this the King responds that this is not true and you are lying!I will cut your tussles,says the King,as he brings out a sharp object and with one stroke cuts off her long tussles of hair!After this the women slyly and coyly breaks into a sarcastic laughter, says that I made the King carry water for me and I have also manipulated him to cut off my tussles of hair, clearly implying her shrewdness and intelligence!Will any sensible and intelligent Sikh ever belief that a Guru will relay upon the veds and puranas to claim that tussles of hair can never be cut off a woman!This simply cannot be a claim of the Guru; nor will a Guru use the holy/spirtual or mythological books sof another faith to prove his point!


Thus if we belief such wild, erotically charged stories, it would appear Guru Gobind Singh Ji did not come on his saint warrior misson to uplift the enslavened humanity from the rules of the ruthless Kings but to charge up the sikhs to learn about conspiracies, make love cheats and erotically aroused people!The erotiucally charged language of the dasam granth sahib is in no way similar to the Gurbani of the Gurus,but more similar and familiar with the mythylogical tales of the brahman writers of kamasutra and vedic sexual positions!It sound more like a sexually charged manual for erotic plays!Trya'n ki jhaat n munddi jaye/bedpuranan mai sunn payee/haskar rav bachan yo'n thaniyo'n/mai apne jiya saach n janyo/te'n triya hum so jhooth uchari/hum moodange jhaa'n'tt tihari/tej aastura ek mangayo/nej kehke rav chaliyo/ta'n ki moo'nd jha'n'tt dari/deke hasee chanchala taree/chriter 190/
I now leave it to you sangat ji ...to work this out!Could such be written by a warrior Saint Guru, who sacrificed his four children,was father to four martyrs, the son of a martyred father , who slept upon a bed of thorns; still smiled to the world and said..so what if four are gone-become dear to God-, millions of my other children will live ...can such warrior Guru who had literally about 5 years of peace writing at Anandpur & Paonta sahib be writing such erotic stories?It certainly appears some mischevious people with a design or ignorantly binded all into one copy with some bani and throw at the sikhs who were slaves to Benares educated babas, who then used this to carry on keeping the sikh mind slave to such filth.Why they get upset when dasam granth is discussed?They dont want ordinary people to learn the truth.Please open your eyes and do NOT fall for the filth that is contained in this boook.This book cannot be equal to Guru Granth sahib.Any one bowing to this granth is bowing their heads to filthy porn.The choice is yours, between intelligent thinking or slavish mentality controlled by uneducated babadom!
 
Last edited:

aristotle

SPNer
May 10, 2010
1,156
2,653
Ancient Greece
The God of Dasam Granth
Pic taken from the book 'Dasam Granth di asliyat' (Punjabi) by Dalbir Singh M.Sc.
 

Attachments

  • dasam.png
    dasam.png
    903.9 KB · Reads: 244
Last edited by a moderator:

Harry Haller

Panga Master
SPNer
Jan 31, 2011
5,769
8,193
54
Thus if we belief such wild, erotically charged stories, it would appear Guru Gobind Singh Ji did not come on his saint warrior misson to uplift the enslavened humanity from the rules of the ruthless Kings but to charge up the sikhs to learn about conspiracies, make love cheats and erotically aroused people

given the state of Punjab, some might say he has succeeded

Chanji

Although I agree with everything you have written, with respect, I think it is niave to assume anyone really believes that the racy stuff in DG was written by the tenth master. Attempting to question this, in my view, only weakens the argument that the DG is on the whole, a pointless manuscript. I go personally with the theory that some very good works were binded together with some complete rubbish, possibly to give weight to the continual invasion of Vedicism within Sikhism.

I do not think any of the parties that bound this had any other motive than subterfuge, confusion and mischief.

Having said that, if anyone feels that the DG has enlightened them in any way, then that is upto them and their life path. I feel we should concentrate on our own paths, and if people are not blessed with enough savvy not to see what is obvious, no amount of pointing it out is going to help.
 

Chaan Pardesi

Writer
SPNer
Oct 4, 2008
428
771
London & Kuala Lumpur
Harry Ji...Perhaps the Gurus wasted their time preaching out as well?As people are not savvy enough to see what was the Guru message?Perhaps karma brought abt 1984 and sikhs should simply accept and move on as well?Perhaps, the Akal Takhat should not bother with the SRM and let them run freely their own...that explains, I guess....
 

Harry Haller

Panga Master
SPNer
Jan 31, 2011
5,769
8,193
54
Chaanji,

The easiest way to get someone to do something, is to preach the opposite.

The Gurus, given my limited knowledge of history, never forced their opinions on anyone, they used humour, logic, discretion to get the message across.

If people are not savvy enough, then maybe we should wait till they are, call it a litmus test!

I think we have enough confused Sikhs already, maybe we should call this savvyness a minimum requirement for understanding
 

itsmaneet

SPNer
Jun 13, 2012
216
159
38
Nagpur, India
The Gurus, given my limited knowledge of history, never forced their opinions on anyone, they used humour, logic, discretion to get the message across.

Harry Ji

Logic is fine but where did Gurus used humour to get the message across? Can you please give any reference for my better understanding?

Regards
 

spnadmin

1947-2014 (Archived)
SPNer
Jun 17, 2004
14,500
19,219
Dalbir Singh is an M Sc. so can't take his writings that serious -

"Gyan Matti Ghhat Chanana ... Paran Agyan Andher Mitaaye"


There was a time when only brahmins were permitted to read, study, teach their holy scriptures.

Some bhagats never finished high school but I do take their writings seriously.

Sometimes the point is evaluate the merits of an argument (find a place for parchar in our discoveries) rather than laud or dismiss the credentials of the writer.

Otherwise we have chosen to follow a brahmin caste of our own making.
 
Last edited:

Kamala

Banned
May 26, 2011
389
147
Canada.
May I have a link to where this was written?
I tried looking in SriDasam and cannot find what you are talking about.

Thank you!
 

Rajwinder

Writer
SPNer
May 2, 2006
76
56
I have heard couple of stories like this , one thing common in all the stories is that "sexual aspects" are brought up in one way or other :mundaviolin:.. in one of the stories told by Darshan singh ... it was mentioned that guru went to girls home and then when he didnt paid full money after spending night with her .. girl started shouting and guru ran away from the home and his turban was left behind .. Dont know where it is written but i was perosnally present in this live session by darshan singh where this story was told. So some thing is wrong and surely public , otherwise telling stories like this can be easily challenged.
 

spnadmin

1947-2014 (Archived)
SPNer
Jun 17, 2004
14,500
19,219
I have heard couple of stories like this , one thing common in all the stories is that "sexual aspects" are brought up in one way or other :mundaviolin:.. in one of the stories told by Darshan singh ... it was mentioned that guru went to girls home and then when he didnt paid full money after spending night with her .. girl started shouting and guru ran away from the home and his turban was left behind .. Dont know where it is written but i was perosnally present in this live session by darshan singh where this story was told. So some thing is wrong and surely public , otherwise telling stories like this can be easily challenged.

Rajwinder ji

I may not understand your comment as well as I should. However, if you are contrasting the "story" given by Harry Haller ji to the "story" given by Professor Darhsan Singh, then at least 2 types of stories need to be considered in 2 different ways. Harry ji is referring to janamsakki from the life of Guru Nanak. This story is well known and counts among the janamsakki that are permitted to be discussed in darshan of Sri Guru Granth Sahib Ji. The story underlines Guru Nanak's rejection of brahmin superstition and ritual, given with a humorous "punch."

I believe the story you refer to, as told by Professor Darshan Singh, is among the many tales in the Charittars that seem to be about a "guru" (could it be Guru Gobind Singh?). When analyzed, such stories are revealed to be retellings of Punjabi folktales or tales of the adventures of Persian nobility, dressed up as stories having religious significance for Sikhs.

So it is important to make clear distinctions.. unless of course one wants to reject all storytelling, which is urged by some in the panth. Even to the point of throwing out all the janamsakki. It is hard sometimes to tell if critics are being very clever or whether they are simply innocents.

We have threads here on these topics which can be searched. There are discourses on the remakes of Punjabi folklore in the Charittars on the net. One need only spend a little time searching. My only concern is that I understand which stories you have a problem with, if you have any problem at all. I don't want to misunderstand you.
 
Last edited:

Kaur 1968

SPNer
Dec 29, 2010
11
19
canada bc
<TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD align=middle>[SIZE=-1]is it on page 181 or 1081?[/SIZE]

Neither page seems correct for the following. But see my reply to follow. Check again for the panna/page number. spnadmin

[SIZE=-1]Sri Dasam Granth Sahib; Displaying page <INPUT style="FONT-SIZE: 10px" value=1081 size=2 type=INPUT name=p> of 2326 Home[/SIZE]
</TD><TD align=right>[SIZE=-1]Next[/SIZE]</TD></TR></TBODY></TABLE>

ਰੁੱਦ੍ਰ ਕੀ ਦੇਖ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਭਾਂਤਿ ਸੁ ਆਪਹਿ ਜੁੱਧੁ ਕੋ ਭੂਪਤ ਆਯੋ ॥ ਸਯਾਮ ਭਨੈ ਦਸ ਸੈ ਭੁਜ ਸਯਾਮ ਕੇ ਊਪਰ ਬਾਨਨ ਓਘ ਚਲਾਯੋ ॥
रु्द्र की देख दशा इह भांति सु आपहि जु्धु को भूपत आयो ॥ सयाम भनै दस सै भुज सयाम के ऊपर बानन ओघ चलायो ॥
Seeing this condition of Shiva, the king came himself for fighting; he discharged showers of arrows with all his one thousand arms;

ਓਘ ਜੋ ਆਵਤ ਬਾਨਨ ਕੋ ਸਭ ਹੀ ਹਰਿ ਮਾਰਗ ਮੈ ਨਿਵਰਾਯੋ ॥ ਸਾਰੰਗ ਆਪਨ ਹਾਥ ਬਿਖੈ ਧਰਿ ਕੈ ਅਰਿ ਕੋ ਬਹੁ ਘਾਇਨ ਘਾਯੋ ॥੨੨੨੪॥
ओघ जो आवत बानन को सभ ही हरि मारग मै निवरायो ॥ सारंग आपन हाथ बिखै धरि कै अरि को बहु घाइन घायो ॥२२२४॥
Krishna intercepted the coming arrows midway, making them passive; he took his bow in his hand and wounded the enemy very badly.2224.

ਸਵੈਯਾ ॥
सवैया ॥
SWAYYA

ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਜਨਾਇਕ ਕ੍ਰੁੱਧਤ ਹੁਇ ਅਪਨੇ ਕਰਿ ਮੈ ਧਨੁ ਸਾਰੰਗ ਲੈ ਕੈ ॥ ਜੁੱਧ ਮਚਾਵਤ ਭਯੋ ਦਸ ਸੈ ਭੁਜ ਸੋ ਅਤਿ ਓਜ ਅਖੰਡ ਜਨੈ ਕੈ ॥
स्री ब्रिजनाइक क्रु्धत हुइ अपने करि मै धनु सारंग लै कै ॥ जु्ध मचावत भयो दस सै भुज सो अति ओज अखंड जनै कै ॥
Getting infuriated and taking his bow and arrows in his hands, Krishna recognising the indestructible effulgence of Sahasrabahu, waged a terrible war with him;

ਅਉਰ ਹਨੇ ਬਲਵੰਡ ਘਨੇ ਕਬਿ ਸਯਾਮ ਭਨੈ ਅਤਿ ਪਉਰਖ ਕੈ ਕੈ ॥ ਛੋਰਿ ਦਯੋ ਤਿਹ ਭੂਪਤ ਕਉ ਰਨ ਮੈ ਤਿਹ ਕੀ ਸੁ ਭੁਜਾ ਫੁਨ ਦ੍ਵੈ ਕੈ ॥੨੨੨੫॥
अउर हने बलवंड घने कबि सयाम भनै अति पउरख कै कै ॥ छोरि दयो तिह भूपत कउ रन मै तिह की सु भुजा फुन द्वै कै ॥२२२५॥
He killed many powerful warriors with his strength and chopped all the arms of the king except two and then released him.2225.

ਕਬਿ ਬਾਚ ॥
कबि बाच ॥
Speech of the poet:

ਸਵੈਯਾ ॥
सवैया ॥
SWAYYA

ਬਾਹ ਸਹੰਸ੍ਰ ਕਹੋ ਤੁਮਰੀ ਅਬ ਲਉ ਜਗ ਮੈ ਨਹ ਕਾਹੂ ਕੀ ਹੋਈ ॥ ਅਉਰ ਕਹੋ ਇਹ ਭੂਪ ਇਤੀ ਅਪਨੈ ਗ੍ਰਹਿ ਬੀਚ ਸੰਪੱਤਿ ਸਮੋਈ ॥
बाह सहंस्र कहो तुमरी अब लउ जग मै नह काहू की होई ॥ अउर कहो इह भूप इती अपनै ग्रहि बीच स्मप्ति समोई ॥
O Sahasrabahu ! no one had been in such a pitiable plight as you till today; tell me, O king ! why have you amassed so much wealth in your house?

ਏਤੇ ਪੈ ਸੰਤ ਸੁਨੋ ਹਿਤ ਕੈ ਸ਼ਿਵ ਸੋ ਛਰੀਯਾ ਪੁਨ ਰਾਖਤ ਕੋਈ ॥ ਤਾ ਨ੍ਰਿਪ ਕੋ ਬਰ ਯਾ ਬਿਧਿ ਈਸ ਦਯੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੀਯੋ ਭਯੋ ਸੋਈ ॥੨੨੨੬॥
एते पै संत सुनो हित कै शिव सो छरीया पुन राखत कोई ॥ ता न्रिप को बर या बिधि ईस दयो जगदीश कीयो भयो सोई ॥२२२६॥
Being in such a state, why one keeps the powerful Shiva as his protector?" Though he was surely bestowed with a boon by Shiva, but only that thing happens, which is agreeable to Lord-God.2226.

ਚੌਪਈ ॥
चौपई ॥
CHAUPAI

ਜਬ ਤਿਹ ਮਾਇ ਬਾਤ ਸੁਨ ਪਾਈ ॥ ਨ੍ਰਿਪ ਹਾਰਯੋ ਜੀਤਯੋ ਜਦੁਰਾਈ ॥ ਸਭ ਤਜਿ ਬਸਤ੍ਰ ਨਗਨ ਹੁਇ ਆਈ ॥ ਆਈ ਸਯਾਮ ਕੋ ਦਈ ਦਿਖਾਈ ॥੨੨੨੭॥
जब तिह माइ बात सुन पाई ॥ न्रिप हारयो जीतयो जदुराई ॥ सभ तजि बसत्र नगन हुइ आई ॥ आई सयाम को दई दिखाई ॥२२२७॥
When the mother of king came to know that he has been defeated, and Krishna had been defeated, and Krishna had been victorious, then she stood naked before Krishna.2227.

ਚੌਪਈ ॥
चौपई ॥
CHAUPAI

ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਦ੍ਰਿਗ ਨੀਚੇ ਹੁਹਿ ਰਹਯੋ ॥ ਨੈਕ ਨ ਜੂਝਬ ਚਿਤ ਮੋ ਚਹਯੋ ॥ ਭੂਪਤ ਸਮੈ ਭਜਨ ਕੋ ਪਾਯੋ ॥ ਭਾਜਿ ਗਯੋ ਨਹਿ ਜੁੱਧੁ ਮਚਾਯੋ ॥੨੨੨੮॥
तब प्रभ द्रिग नीचे हुहि रहयो ॥ नैक न जूझब चित मो चहयो ॥ भूपत समै भजन को पायो ॥ भाजि गयो नहि जु्धु मचायो ॥२२२८॥
Then the Lord bowed down his eyes and decided in his mind not to fight any more; during this period the king got the time to run away and he fled away, leaving the war-arena.2228.

ਨ੍ਰਿਪ ਬਾਚ ਬੀਰ ਸੋ ॥
न्रिप बाच बीर सो ॥
Speech of the king addressed to the warriors:


<TABLE width="100%"><TBODY><TR><TD align=middle>[SIZE=-1][/SIZE]
[SIZE=-1]Sri Dasam Granth Sahib; Displaying page <INPUT style="FONT-SIZE: 10px" value=181 size=2 type=INPUT name=p> of 2326 Home[/SIZE]
</TD><TD align=right>[SIZE=-1]Next[/SIZE]</TD></TR></TBODY></TABLE>

Page 181 looks correct on this one. spnadmin

ਸਾਰਸੁਤੀ ਤਟ ਲੈ ਭਟ ਲੋਥ ਸ੍ਰਿੰਗਾਲ ਕਿ ਸਿਧ ਬਨਾਵਤ ਕੰਥਾ ॥੧੮॥
सारसुती तट लै भट लोथ स्रिंगाल कि सिध बनावत कंथा ॥१८॥
The jackals are pulling the corpses in the field in such a way as if the Yogis, sitting on the banks of Sarswati are mending their patched quilts.18.

ਦੋਹਰਾ ॥
दोहरा ॥
DOHRA

ਅਗਨਤ ਮਾਰੇ ਗਨੈ ਕੋ ਭਜੈ ਜੁ ਸੁਰ ਕਰਿ ਤ੍ਰਾਸ ॥
अगनत मारे गनै को भजै जु सुर करि त्रास ॥
Innumerable gods were killed and innumerable ran away in fear.

ਧਾਰਿ ਧਿਆਨ ਮਨ ਸਿਵਾ ਕੋ ਤਕੀ ਪੁਰੀ ਕੈਲਾਸ ॥੧੯॥
धारि धिआन मन सिवा को तकी पुरी कैलास ॥१९॥
All (the remaining) gods, meditating on Shiva, went towards Kailash mountain.19.

ਦੋਹਰਾ ॥
दोहरा ॥
SORATHA

ਦੇਵਨ ਕੇ ਧਨ ਧਾਮ ਸਭ ਦੈਤਨ ਲੀਓ ਛਿਨਾਇ ॥
देवन के धन धाम सभ दैतन लीओ छिनाइ ॥
The demons seized all the abodes and wealth of gods.

ਦਏ ਕਾਢਿ ਸੁਰ ਧਾਮ ਤੇ ਬਸੇ ਸਿਵ ਪੁਰੀ ਜਾਇ ॥੨੦॥
दए काढि सुर धाम ते बसे सिव पुरी जाइ ॥२०॥
They drove them out of the city of gods, the gods then came to live in the city of Shiva.20.

ਦੋਹਰਾ ॥
दोहरा ॥
DOHRA

ਕਿਤਕਿ ਦਿਵਸ ਬੀਤੇ ਤਹਾਂ ਨ੍ਹਾਵਨ ਨਿਕਸੀ ਦੇਵਿ ॥
कितकि दिवस बीते तहां न्हावन निकसी देवि ॥
After several days goddess came to take a bath there.

ਬਿਧਿ ਪੂਰਬ ਸਭ ਦੇਵਤਨ ਕਰੀ ਦੇਵਿ ਕੀ ਸੇਵ ॥੨੧॥
बिधि पूरब सभ देवतन करी देवि की सेव ॥२१॥
All the gods, according to the prescribed method, made obeisance to her.21.

ਰੇਖਤਾ ॥
रेखता ॥
REKHTA

ਕਰੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤਿ ਮਾਲੂਮ ਖੁਦ ਦੇਵੀ ਸੇਤੀ ਲੀਆ ਮਹਖਾਸੁਰ ਹਮਾਰਾ ਛੀਨ ਧਾਮ ਹੈ ॥
करी है हकीकति मालूम खुद देवी सेती लीआ महखासुर हमारा छीन धाम है ॥
The gods told the goddess all their occurrences; sating that the demon-king Mahishaura had seized all their abodes.

ਕੀਜੈ ਸੋਈ ਬਾਤ ਮਾਤ ਤੁਮ ਕਉ ਸੁਹਾਤ ਸਭ ਸੇਵਕਿ ਕਦੀਮ ਤਕ ਆਏ ਤੇਰੀ ਸਾਮ ਹੈ ॥
कीजै सोई बात मात तुम कउ सुहात सभ सेवकि कदीम तक आए तेरी साम है ॥
They said, "O mother, Thou mayest do whatever pleasest Thee, we have all come to seek Thy refuge.

ਦੀਜੈ ਬਾਜ ਦੇਸ ਹਮੈ ਮੇਟੀਐ ਕਲੇਸ ਲੇਸ ਕੀਜੀਐ ਅਭੇਸ ਉਨੈ ਬਡੋ ਯਹ ਕਾਮ ਹੈ ॥
दीजै बाज देस हमै मेटीऐ कलेस लेस कीजीऐ अभेस उनै बडो यह काम है ॥
Please get us back our abodes, remove our suffering and make those demons garbles and wealthless. This is a very great task which can only be accomplished by Thee.
 
Last edited by a moderator:

spnadmin

1947-2014 (Archived)
SPNer
Jun 17, 2004
14,500
19,219
Kaur_1968 ji

Or are you asking about the page number/panna ... which admittedly is very confusing depending on the teeka one uses. This happens when the text from one bir is split over 2 or more pages in a particular teeka, and can make a person wild with confusion.

The portion beginning with "Getting infuriated and taked his bow..." followed by "he killed many warriors with his strength" is not on panna 181 or panna 1081. Please go back, check and correct; also discuss your point.

 
Last edited:

Kaur 1968

SPNer
Dec 29, 2010
11
19
canada bc
Respected spdadmin ji, Gurfateh

i was searhing the page on DG that mentioned by Chaan pardesi. The page i posted is on srigranth.org. i have never read DG in my life,
please educate me how can i search DG writing for correct pages.

would be greatly appreciated
 

Ishna

Writer
SPNer
May 9, 2006
3,261
5,192
Everything has a moral message if you make it so.

I'm sure there's a moral message in 50 Shades of Grey and The Bride Stripped Bare but I'm not gonna start calling them holy scripture.

But hey, whatever floats your boat!
 
Last edited:

❤️ CLICK HERE TO JOIN SPN MOBILE PLATFORM

❤️ CLICK HERE TO JOIN SPN MOBILE PLATFORM

📌 Follow the Official Sikh Philosophy Network Channel on WhatsApp:
Top