fieldlet

  1. Archived_Member16

    Gurus Make This Body The Field. Let Your Mind Be The Farmer !

    This Shabad is by Guru Nanak Dev Ji in Siree Raag on Pannaa 23 isrIrwgu mhlw 1 Gru 3 ] iehu qnu DrqI bIju krmw kro sill Awpwau swirMgpwxI ] mnu ikrswxu hir irdY jMmwie lY ieau pwvis pdu inrbwxI ]1] kwhy grbis mUVy mwieAw ] ipq suqo sgl kwlqR mwqw qyry hoih n AMiq sKwieAw ] rhwau ] ibKY...
Top