ਲੇਹੁ

  1. Ishna

    Learn Punjabi What Is The Meaning Of The Word 'lehu' (ਲੇਹੁ)

    Gurfateh What is the meaning or significance of the word lehu (ਲੇਹੁ)? Example in a sentence: ਬਿਨਵੰਤਿ ਨਾਨਕ ਸਰਣਿ ਤੇਰੀ ਰਖਿ ਲੇਹੁ ਆਵਣ ਜਾਣਾ ॥੧॥ Binvanṯ Nānak saraṇ ṯerī rakẖ leho āvaṇ jāṇā. ||1|| Prays Nanak, I seek Your Sanctuary - please save me from coming and going in...
Top