ਪ੍ਰਸਾਦਿ

  1. Ambarsaria

    Sri Guru Granth Sahib: Review Of ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ (gur Parsāḏ)

    ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ Phonetics: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ (gur parsāḏ) ArQ/ Meaning: ArQ:ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਯਾ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Meaning: The creator is only understandable through blessing of the same Application: How can the creator be understood, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ (gur parsāḏ) through...
Top