• Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
    Explore Sikh Sikhi Sikhism...
    Sign up Log in

sareeraa

  1. K

    Gurbani Kirtan #11 - Ai Sareeraa Merea

    Gurbani Kirtan Mp3 Player - Shabad #11 - Ai Sareeraa Merea SGGSJ Ang 922 Raamkalee Guru Amar Das ey srIrw myirAw iesu jg mih Awie kY ikAw quDu krm kmwieAw ] eae sareeraa maeriaa eis jag mehi aae kai kiaa thudhh karam kamaaeiaa || O my body, why have you come into this world? What...
Top