mayadhari manmukh

  1. S

    Mayadhari/Manmukh

    Dhan Dhan Siri Guru Amar Das Ji De Bachan Dhan Dhan Siri Guru Granth Sahib Ji De Panna # 313 mwieAwDwrI Aiq AMnw bolw ] sbdu n suxeI bhu rol Gcolw ] gurmuiK jwpY sbid ilv lwie ] hir nwmu suix mMny hir nwim smwie ] jo iqsu BwvY su kry krwieAw ] nwnk vjdw jMqu vjwieAw ] forgive me please...
Top