khushiyangurubani

  1. M

    Lakh Khushiyan-Gurubani

    I have heard Gurubani-Lakh Khushiyan and i want written script for the same. Can anybody send this to me............pls i m waiting for it eagerly.........thank u. by Bhai Gopal Singh Ji YouTube - bhai Gopal Singh, Lakh Khushian Patshahian, deep, sikh, kirtan, sitar.old kirtan by Bhai...
Top