hau

  1. findingmyway

    Hau Vari Jeeo | ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੋਹੁ ਸਬਦਿ ਜਲਾਵਣਿਆ

    With discussion of difficult times and what we can do over the past week, I thought this shabad would be pertinent. Ang 129. As always literal translation from Sant Singh Khalsa in black with my understanding in green underneath. My interpretation is inspired mostly by Prof Sahib Singh...
  2. S

    Aavoo Sajnaa Hau Dekha Darshan Tera Raam

    rwgu sUhI mhlw 1 Gru 3 <> siqgur pRswid ] Awvhu sjxw hau dyKw drsnu qyrw rwm ] Gir AwpnVY KVI qkw mY min cwau Gnyrw rwm ] min cwau Gnyrw suix pRB myrw mY qyrw Brvwsw ] drsnu dyiK BeI inhkyvl jnm mrx duKu nwsw ] sglI joiq jwqw qU soeI imilAw Bwie suBwey ] nwnk swjn kau bil jweIAY swic imly Gir...
Top