• Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
    Explore Sikh Sikhi Sikhism...
    Sign up Log in

eko

  1. S

    Ghar Eko Bahar Eko

    isrIrwgu mhlw 5 ] ieku pCwxU jIA kw ieko rKxhwru ] ieks kw min Awsrw ieko pRwx ADwru ] iqsu srxweI sdw suKu pwrbRhmu krqwru ]1] mn myry sgl aupwv iqAwgu ] guru pUrw AwrwiD inq ieksu kI ilv lwgu ]1] rhwau ] ieko BweI imqu ieku ieko mwq ipqw ] ieks kI min tyk hY ijin jIau ipMfu idqw ] so pRBu mnhu...
Top