aryan

  1. B

    Hinduism The Aryan Theory

    This verse will smash the Aryan theory into pieces Arya, aryan - definition vyabhicarati taveksa hy abhihito bhagavato dharmah sthira-cara-sattva-kadambesv yam upasate tv aryah na - not; vyabhicarati - fails; tava - Your; iksa - outlook; yaya - by which; hi - indeed; abhihitah -...
Top