• Welcome to all New Sikh Philosophy Network Forums!
    Explore Sikh Sikhi Sikhism...
    Sign up Log in

aapae

  1. K

    Kar Kirapaa Kirapaal Aapae Bakhas Lai ||

    slok mÚ 5 ] salok ma 5 || Shalok, Fifth Mehl: Raamkalee Guru Arjan Dev kir ikrpw ikrpwl Awpy bKis lY ] kar kirapaa kirapaal aapae bakhas lai || Please grant Your Grace, O Merciful Lord; please forgive me. sdw sdw jpI qyrw nwmu siqgur pwie pY ] sadhaa sadhaa japee thaeraa naam...
Top