ਪ

  1. Gyani Jarnail Singh

    ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮੁ ਸੰਮਾਲਿ। ਹਾਥ ਪ&#26

    ਨਾਮਾ ਕਹੈ ਤਿਲੋਚਨਾ ਮੁਖ ਤੇ ਰਾਮੁ ਸੰਮਾਲਿ। ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮੁ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲਿ।(ਪੰਨਾ 1375) Bhagat namdev Ji (nama) says to bhagat Tilochan ji....on your face and on your tongue keep the Glow Glory Praises of Raam The Creator... Your Hands and feet do KIRT..Honest Labour..hard Work..while your MIND..the...
Top