Welcome to SPN

Register and Join the most happening forum of Sikh community & intellectuals from around the world.

Sign Up Now!
spnadmin

Rare Barking Deer Modern Punjabi n. haran. M; harni. F; ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਵਣਜੀਐ ਹੀਰੇ ਪਰਵਾਲੇ ॥ naam nidhhaan har vanajeeai heerae paravaalae || He deals in the treasure of the Lord's Name, the jewels and the diamonds. ਵਿਣੁ ਕਾਇਆ ਜਿ ਹੋਰ ਥੈ ਧਨੁ ਖੋਜਦੇ ਸੇ ਮੂੜ ਬੇਤਾਲੇ ॥ vin kaaeiaa j hor thhai dhhan khojadhae sae moorr baethaalae || Those who search for this treasure outside of the body, in other places, are foolish demons. ਸੇ ਉਝੜਿ ਭਰਮਿ ਭਵਾਈਅਹਿ ਜਿਉ ਝਾੜ ਮਿਰਗੁ ਭਾਲੇ ॥੧੫॥ sae oujharr bharam bhavaaeeahi jio jhaarr mirag bhaalae ||15|| They wander around in the wilderness of doubt, like the deer who searches for the musk in the bushes. ||15|| Guru Ram Das Dev ji

Rare Barking Deer

Modern Punjabi
n. haran. M; harni. F;

ਨਾਮੁ ਨਿਧਾਨੁ ਹਰਿ ਵਣਜੀਐ ਹੀਰੇ ਪਰਵਾਲੇ ॥
naam nidhhaan har vanajeeai heerae paravaalae ||
He deals in the treasure of the Lord's Name, the jewels and the diamonds.


ਵਿਣੁ ਕਾਇਆ ਜਿ ਹੋਰ ਥੈ ਧਨੁ ਖੋਜਦੇ ਸੇ ਮੂੜ ਬੇਤਾਲੇ ॥
vin kaaeiaa j hor thhai dhhan khojadhae sae moorr baethaalae ||
Those who search for this treasure outside of the body, in other places, are foolish demons.


ਸੇ ਉਝੜਿ ਭਰਮਿ ਭਵਾਈਅਹਿ ਜਿਉ ਝਾੜ ਮਿਰਗੁ ਭਾਲੇ ॥੧੫॥
sae oujharr bharam bhavaaeeahi jio jhaarr mirag bhaalae ||15||
They wander around in the wilderness of doubt, like the deer who searches for the musk in the bushes. ||15||

Guru Ram Das Dev ji
spnadmin, Jun 7, 2008
  • dalsingh
   The bani you posted provides the alternative vocabulary for deer in gurbani. Whereas the modern term "hiran" is represented in gurbani vocabulary:

   ਓਹੁ ਜੇਵ ਸਾਇਰ ਦੇਇ ਲਹਰੀ ਬਿਜੁਲ ਜਿਵੈ ਚਮਕਏ ॥
   ouhu jaev saaeir dhaee leharee bijul jivai chamakeae ||
   It is temporary, like the waves on the sea, and the flash of lightning.

   ਹਰਿ ਬਾਝੁ ਰਾਖਾ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਸੋਇ ਤੁਝਹਿ ਬਿਸਾਰਿਆ ॥
   har baajh raakhaa koe naahee soe thujhehi bisaariaa ||
   Without the Lord, there is no other protector, but you have forgotten Him.

   ਸਚੁ ਕਹੈ ਨਾਨਕੁ ਚੇਤਿ ਰੇ ਮਨ ਮਰਹਿ ਹਰਣਾ ਕਾਲਿਆ ॥੧॥
   sach kehai naanak chaeth rae man marehi haranaa kaaliaa ||1||
   Nanak speaks the Truth. Reflect upon it, O mind; you shall die, O black deer.

   Guru Nanak

   The alternative mirag and its variants are also frequently used as in this example of bani:

   ਗੁਰਿ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ॥
   gur dhikhalaaee moree ||
   The Guru has shown me the hole,

   ਜਿਤੁ ਮਿਰਗ ਪੜਤ ਹੈ ਚੋਰੀ ॥
   jith mirag parrath hai choree ||
   through which the deer carefully enters.

   ਮੂੰਦਿ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ ॥
   moondh leeeae dharavaajae ||
   I have now closed off the doors,

   ਬਾਜੀਅਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ ॥੧॥
   baajeealae anehadh baajae ||1||
   and the unstruck celestial sound current resounds. ||1||

   ਕੁੰਭ ਕਮਲੁ ਜਲਿ ਭਰਿਆ ॥
   kunbh kamal jal bhariaa ||
   The pitcher of my heart-lotus is filled with water;

   ਜਲੁ ਮੇਟਿਆ ਊਭਾ ਕਰਿਆ ॥
   jal maettiaa oobhaa kariaa ||
   I have spilled out the water, and set it upright.

   ਕਹੁ ਕਬੀਰ ਜਨ ਜਾਨਿਆ ॥
   kahu kabeer jan jaaniaa ||
   Says Kabeer, the Lord's humble servant, this I know.

   ਜਉ ਜਾਨਿਆ ਤਉ ਮਨੁ ਮਾਨਿਆ ॥੨॥੧੦॥
   jo jaaniaa tho man maaniaa ||2||10||
   Now that I know this, my mind is pleased and appeased. ||2||10||   Another alternative exists which is also used in the Dasam Granth which is "koorank"


   ਰਾਜ ਕਪਟੰ ਰੂਪ ਕਪਟੰ ਧਨ ਕਪਟੰ ਕੁਲ ਗਰਬਤਹ ॥
   raaj kapattan roop kapattan dhhan kapattan kul garabatheh ||
   Power is fraudulent, beauty is fraudulent, and wealth is fraudulent, as is pride of ancestry.

   ਸੰਚੰਤਿ ਬਿਖਿਆ ਛਲੰ ਛਿਦ੍ਰੰ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਸੰਗਿ ਨ ਚਾਲਤੇ ॥੧॥
   sanchanth bikhiaa shhalan shhidhran naanak bin har sang n chaalathae ||1||
   One may gather poison through deception and fraud, O Nanak, but without the Lord, nothing shall go along with him in the end. ||1||

   ਪੇਖੰਦੜੋ ਕੀ ਭੁਲੁ ਤੁੰਮਾ ਦਿਸਮੁ ਸੋਹਣਾ ॥
   paekhandharro kee bhul thunmaa dhisam sohanaa ||
   Beholding the bitter melon, he is deceived, since it appears so pretty

   ਅਢੁ ਨ ਲਹੰਦੜੋ ਮੁਲੁ ਨਾਨਕ ਸਾਥਿ ਨ ਜੁਲਈ ਮਾਇਆ ॥੨॥
   adt n lehandharro mul naanak saathh n julee maaeiaa ||2||
   But it is not worth even a shell, O Nanak; the riches of Maya will not go along with anyone. ||2||

   ਚਲਦਿਆ ਨਾਲਿ ਨ ਚਲੈ ਸੋ ਕਿਉ ਸੰਜੀਐ ॥
   chaladhiaa naal n chalai so kio sanjeeai ||
   It shall not go along with you when you depart - why do you bother to collect it?

   ਤਿਸ ਕਾ ਕਹੁ ਕਿਆ ਜਤਨੁ ਜਿਸ ਤੇ ਵੰਜੀਐ ॥
   this kaa kahu kiaa jathan jis thae vanjeeai ||
   Tell me, why do you try so hard to acquire that which you must leave behind in the end?

   ਹਰਿ ਬਿਸਰਿਐ ਕਿਉ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਨਾ ਮਨੁ ਰੰਜੀਐ ॥
   har bisariai kio thripathaavai naa man ranjeeai ||
   Forgetting the Lord, how can you be satisfied? Your mind cannot be pleased.

   ਪ੍ਰਭੂ ਛੋਡਿ ਅਨ ਲਾਗੈ ਨਰਕਿ ਸਮੰਜੀਐ ॥
   prabhoo shhodd an laagai narak samanjeeai ||
   One who forsakes God, and attaches himself to another, shall be immersed in hell.

   ਹੋਹੁ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਇਆਲ ਨਾਨਕ ਭਉ ਭੰਜੀਐ ॥੧੦॥
   hohu kirapaal dhaeiaal naanak bho bhanjeeai ||10||
   Be kind and compassionate to Nanak, O Lord, and dispel his fear. ||10||

   ਨਚ ਰਾਜ ਸੁਖ ਮਿਸਟੰ ਨਚ ਭੋਗ ਰਸ ਮਿਸਟੰ ਨਚ ਮਿਸਟੰ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ॥
   nach raaj sukh misattan nach bhog ras misattan nach misattan sukh maaeiaa ||
   Princely pleasures are not sweet; sensual enjoyments are not sweet; the pleasures of Maya are not sweet.

   ਮਿਸਟੰ ਸਾਧਸੰਗਿ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਮਿਸਟੰ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸਨੰ ॥੧॥
   misattan saadhhasang har naanak dhaas misattan prabh dharasanan ||1||
   The Saadh Sangat, the Company of the Holy, is sweet, O slave Nanak; the Blessed Vision of God's Darshan is sweet. ||1||

   ਲਗੜਾ ਸੋ ਨੇਹੁ ਮੰਨ ਮਝਾਹੂ ਰਤਿਆ ॥
   lagarraa so naehu mann majhaahoo rathiaa ||
   I have enshrined that love which drenches my soul.

   ਵਿਧੜੋ ਸਚ ਥੋਕਿ ਨਾਨਕ ਮਿਠੜਾ ਸੋ ਧਣੀ ॥੨॥
   vidhharro sach thhok naanak mitharraa so dhhanee ||2||
   I have been pierced by the Truth, O Nanak; the Master seems so sweet to me. ||2||

   ਹਰਿ ਬਿਨੁ ਕਛੂ ਨ ਲਾਗਈ ਭਗਤਨ ਕਉ ਮੀਠਾ ॥
   har bin kashhoo n laagee bhagathan ko meethaa ||
   Nothing seems sweet to His devotees, except the Lord.

   ਆਨ ਸੁਆਦ ਸਭਿ ਫੀਕਿਆ ਕਰਿ ਨਿਰਨਉ ਡੀਠਾ ॥
   aan suaadh sabh feekiaa kar nirano ddeethaa ||
   All other tastes are bland and insipid; I have tested them and seen them.

   ਅਗਿਆਨੁ ਭਰਮੁ ਦੁਖੁ ਕਟਿਆ ਗੁਰ ਭਏ ਬਸੀਠਾ ॥
   agiaan bharam dhukh kattiaa gur bheae baseethaa ||
   Ignorance, doubt and suffering are dispelled, when the Guru becomes one's advocate.

   ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨੁ ਬੇਧਿਆ ਜਿਉ ਰੰਗੁ ਮਜੀਠਾ ॥
   charan kamal man baedhhiaa jio rang majeethaa ||
   The Lord's lotus feet have pierced my mind, and I am dyed in the deep crimson color of His Love.

   ਜੀਉ ਪ੍ਰਾਣ ਤਨੁ ਮਨੁ ਪ੍ਰਭੂ ਬਿਨਸੇ ਸਭਿ ਝੂਠਾ ॥੧੧॥
   jeeo praan than man prabhoo binasae sabh jhoothaa ||11||
   My soul, breath of life, body and mind belong to God; all falsehood has left me. ||11||


   ਤਿਅਕਤ ਜਲੰ ਨਹ ਜੀਵ ਮੀਨੰ ਨਹ ਤਿਆਗਿ ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਮੇਘ ਮੰਡਲਹ ॥
   thiakath jalan neh jeev meenan neh thiaag chaathrik maegh manddaleh ||
   Leaving the water, the fish cannot live; the rainbird cannot live without the raindrops from the clouds.

   ਬਾਣ ਬੇਧੰਚ ਕੁਰੰਕ ਨਾਦੰ ਅਲਿ ਬੰਧਨ ਕੁਸਮ ਬਾਸਨਹ ॥
   baan baedhhanch kurank naadhan al bandhhan kusam baasaneh ||
   The deer is enticed by the sound of the hunter's bell, and shot through with the arrow; the bumble bee is entangled in the fragrance of the flowers.

   ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਚੰਤਿ ਸੰਤਹ ਨਾਨਕ ਆਨ ਨ ਰੁਚਤੇ ॥੧॥
   charan kamal rachanth santheh naanak aan n ruchathae ||1||
   The Saints are entranced by the Lord's lotus feet; O Nanak, they desire nothing else. ||1||

   ਮੁਖੁ ਡੇਖਾਊ ਪਲਕ ਛਡਿ ਆਨ ਨ ਡੇਊ ਚਿਤੁ ॥
   mukh ddaekhaaoo palak shhadd aan n ddaeoo chith ||
   Show me Your face, for even an instant, Lord, and I will not give my consciousness to any other.

   ਜੀਵਣ ਸੰਗਮੁ ਤਿਸੁ ਧਣੀ ਹਰਿ ਨਾਨਕ ਸੰਤਾਂ ਮਿਤੁ ॥੨॥
   jeevan sangam this dhhanee har naanak santhaan mith ||2||
   My life is with the Lord Master, O Nanak, the Friend of the Saints.   [​IMG]
   In common Panjabi culture the hiran is known for its beautiful eyes and a romantic may refer to his beloved as: Hirani de akh valeeya - Or "her with the deer like eyes." (Popular Panjabi song by Lembher Hussainpuri)

   [​IMG]

   [​IMG]
  • spnadmin
   These shabads are so lovely.
  There are no comments to display.
 • Album:
  Singhs, Tigers, Leopards, Deer, Bears in Gurbani
  Uploaded By:
  spnadmin
  Date:
  Jun 7, 2008
  View Count:
  494
  Comment Count:
  2