Sign Up |  Live StatsLive Stats    Articles 39,063| Comments 192,464| Members 20,191, Newest nungal| Online 266
Home Contact
 (Forgotten?): 
    Chaar Sahibzaade
    For best SPN experience, use Firefox Internet Browser!


                                                                   Your Banner Here!    
Click Here to Register/Sign Up Daily Hukamnama Member Blogs Downloads Website Navigation Help Fonts Tags
Sikh Philosophy Network » Blogs » Gyani Jarnail Singh » Is There Any Iota Of Humanity In India ? Gs Jeonwala Canada Writes
Our Donation Goal : Why Donate? : Donate Today! : Donate Anonymously (ਗੁਪਤ) : Our Family of Supporters
Goal this month: 300 USD, Received: 0 USD (0%)
Please Donate...
Rate this Entry

Is There Any Iota Of Humanity In India ? Gs Jeonwala Canada Writes

Submit "Is There Any Iota Of Humanity In India ? Gs Jeonwala Canada Writes" to Digg Submit "Is There Any Iota Of Humanity In India ? Gs Jeonwala Canada Writes" to del.icio.us Submit "Is There Any Iota Of Humanity In India ? Gs Jeonwala Canada Writes" to StumbleUpon Submit "Is There Any Iota Of Humanity In India ? Gs Jeonwala Canada Writes" to Google
Posted 20-May-2008 at 14:45 PM by Gyani Jarnail Singh

ijQy koeI iensfnIaq hY hI nhI.
-gurcrn isMG(ijAux vflf)
gurdvfiraF, mMdrF, msIqF, kichrIaF, pMpF, rYstorYntF, GrF afid sB QfvF ivc JUT boilaf jFdf hY. kI Eh mulk iek siBak mulk aKvfAux df hwkdfr hY? nhI. pr asIN qF zIkF mfrdy nhI Qwkdy ik sfzf Bfrq irsLIaF munIaF qy gurUaF pIrF df dysL hY. awg lfAuxIaY aYsy dysL nUM?
ijqny vI bfhroN afey sfjx mYnUM imly, smyq myry, sB dI khfxI ieko hI hY ik myrf Cotf jF vwzf BfeI mYnUM Gr-bfr, jLmIn jfiedfd ivcoN ihsf nhI idMdf. ipMz lMiafxf, jo bfGfpurfxf dy njLdIk hY, dy sR[ lwKf isMG ny afKrI smyN afpxy Bfxjy nUM Gr-bfr qy jLmIn jfiedfd df mflk bxf idwqf. s[ lwKf isMG hfly cMgf cwldf iPrdf sI qy Bfxjy ny AusnUM mfrn dI skIm bxf leI. sR[ lwKf isMG ny bcxf sI qy rfq nUM AusnUM dyr qk nINd nf afeI. ieqny nUM BfVy dy kfqlF nfl afpxy Bfxjy nUM gwlF krdy nUM sux ilaf qy cup-cpIqy iek koTy qoN dUsry koTy huMdf hoieaf iksy dy Gr jf luikaf qy jfn bcfeI. iPr kortF `c Dwky Kf Kf ky afpxI jLmIn vfps afpxy nF krvfeI qy pr Bfxjy ny Gr iPr vI KflI nhI kIqf.
1972 qoN 1980 qk jo vI kmfeI kIqI Aus nfl GridaF nUM 10-12 ikly jLmIn dy lY ky idwqy, nvF svrfj trYktr, trflI qy bfkI df sfjo-smfn lY ky idwqf, 1980 ivc sImYNt imldf hI nhI sI qy bfhrly pYsy nfl trwk sImYNt df KrId ky Gr Byj idwqf jo GridaF ny bfhro bfhr vyc idwqf. ies qrHF sImYNt df Biraf iek trwk 1976 `c vI lY ky idwqf sI. 1980 `c ivc ivafh krvfAux qoN bfad jdoN mYN afpxf Gr vsfAux dI socI qF bfp ibtr igaf ik ieh sfzy afKy nhI lwgdf. mqlb pYsf sfzy hvfly ikAuN nhI krdf qy aKIrly vyly jFdf jFdf mYnUM GroN by-dKl kr igaf. hux jdoN mYN 28 sflF bfad afpxy Brf nfl vMz-vMzfeI dI gwl kIqI qF Auh kihx lwgf ik jo qyry afpxy nfAu qy jLmIn hY Auh lY skdf hYN bfkI dI bfp sfnUM dy igaf hY. jy qF mYN iksy gYr knUMnI qrIky nfl Brf dy iksy lVky jLF lVkI nUM kYnyzf ivc lY afAuNdf qF Auh vI rfjI rihMdf pr ies qrHf dy kMm mYN krdf hI nhI. so Eh vI ibtr igaf. nf mfeI nf bfp qy nf Brf, awgo afpxI Aulfd df qF hfly pqf nhI, ieh hY sfzy gurUaF pIrF dI DrqI qy vsdy lokF dI KusLbo.
gurdvfiraF dI styj qoN rwj ky JUT bolxf sfzy iswK Drm df ihsf bx cuikaf hY. noiezf sYktr 37 dy gurdvfry ivc idwlHI qoN iksy sMq dieaf isMG dI kQf suxI. ieh sMq bhuq puijaf hoieaf hY, ieh bfbf nMd isMG klyrF vfilaF nUM vI imilaf sI qy ibafsf vfilaF dy nfl vI iesdf sMbMD irhf hY, ieh bol hn myry purfxy bylIaF dy. pr kQf suxn qoN bfad 80 sflF nUM Zuky sMq nUM mYN gurdvfry ivc hI Piqh bulfky sMgqF dy sfhmxy bYT ky ivcfr krn leI bynqI kIqI qy Eh kihx lwigaf ik myry koloN bYiTaf nhI jFdf ies krkyy ijQy mYN Tihiraf hoieaf hF AuQy hI af jfE. bynqI kIqI ik qusIN afpxI kQf `c klXug qy 84 lwK jUnF dI gwl kIqI hY. pr gurbfxI svfey eyky dI gxqI dy hor iksy igxqI nUM nhI mMndI.ijvy:
lyKf hoie q ilKIaY lyKY hoie ivxfsu] nfnk vzf afKIaY afpy jfxY afpu]
qyrf aMqu n jfeI liKaf, akQu n jfeI hir kiQaf] nfnk ijn@ kAu siqguru imilaf, iqn@ kf lyKf inbiVaf]18]1]2] {pMnf 435}
bilhfrI kudriq visaf] qyrf aMqu n jfeI liKaf]1]rhfAu ] pMnf 469]
jvfb sI asIN qF gurbfxI df aiBafs krdy hF qy qusIN ivcfrdy ho. loko iehI Prk hY ijhVy bfxI dI ivcfr nhI krdy Auh kdy vI isafxy iswK nhI bx skdy.
svfl: bfbf jI huxy huxy qusIN kQf drimafn ieh kih rhy sI ik cOQy pfqsLfh soZI sulqfn, gurU rfmdfs jI ny iek sfh ivc iqMn vfr,vfih gurU Aucfrn krn df hukm kIqf hY. pr guru gRMQ sfihb ivc Cy gurU sfihbfn dI bfxI drjL hY qy iksy iek vI gurU sfihbfn dI bfxI `c vfih gurU lPjL nhI afAuNdf . ies bfry quhfzf kI jvfb hY? kihx lwgf jI asIN qF ievyN hI piVaf hY.
XugF dI vMz bfry gurbfxI df Purmfx hY ik jy koeI mnuwK guru dI mwq lY ky sLFq- meI jIvn ijAuN irhf hY qF Auh siqXug/svrg ivc hY qy jy iehI mnuwK lVfeI gflI-gloc krn dy rfh pY ky BVQU mcfeI jf irhf hY qF Auh klXug/nrk ivc ijAuNdf hY. iesy krky gurbfxI XugF nUM mnuwKI jIvF dy iKaflF ivc vwsdf mMndI hY nf ky iksy DrqI qy XugF dI hoNd nUM mMndI hY.
siqgur pRsfid ] soeI cMdu cVih sy qfry soeI idnIaru qpq rhY ] sf DrqI so pAuxu Julfry jug jIa Kyly Qfv kYsy ]1] jIvn qlb invfir ] hovY prvfxf krih iDfxf kil lKx vIcfir ]1] rhfAu ] ikqY dyis n afieaf suxIaY qIrQ pfis n bYTf ] dfqf dfnu kry qh nfhI mhl Ausfir n bYTf ]2] jy ko squ kry so CIjY qp Gir qpu n hoeI ] jy ko nfAu ley bdnfvI kil ky lKx eyeI ]3] {pMnf 902-903} ieh insLfnIaF hn klXug dy Kyzx dIaF.
ihMdU Drm dy gRMQF anusfr cfr XugF dI Aumr df kul smF 43, 20000 sfl bxdf hY (mhfn kosL pMnf 1009). hux svfl ieh pYdf hoieaf ik ijs iksy ny vI XugF dI Aumr ieqnI imQI hY kI Eh jF koeI hor ienHF smF ijAuNdf irhf hY? guru nfnk pfqsLfh df mwq dlIl qy aDfrq hY. so gurU afpxI bfxI ivc XugF df nfm jrUr vrqdy hn pr Xug awKr dy mqlb AunHF dy afpxy hn.
afE hux Bfrq dy sVknfmy vwl njLr mfrIey. AuqrI ihMdosqfn ivc sVk qy sVk-kfnUMn nfm dI koeI cIjL nhI. idwlHI dy Kfs cOrsiqaF nUM Cwz ky bfkI dIaF lfl, hrIaF qy pIlIaF bwqIaF nUM koeI gOldf hI nhIN. qkrIbn qkrIbn svyr dy nON vjy qk iksy vI zrfeIvr nUM lfl bwqIaf hox dy bfvjUd vI rukx dI koeI Pursq hI nhI. jy koeI iek dUjy ivc vwj igaf qF CyqI CyqI afpxI gwzI ivcoN Auqro qy GsuMn mukI kro. ijhVf qkVf inkilaf Ausy dy leI lMGx vfsqy hrI bwqI sI qy dUjy dI afpy lfl ho jfvygI. pMj mfrc nUM myry nfl ievyN hI hoieaf. Prk isrP ieqnf ku hoieaf ik mflk gwzI clf irhf sI qy pMj ku sfl df iek lVkf nfl dI sIt qy bYTf sI jo gwzI tkrfAux krky mUhrly sLIsLy ivc jf vwijaf. iesy vjHf krky gwZI dy mflk ny sfzI gwzI dy drvfjy dI kImq dyxI mMn leI jo 6450 rupY bxdI hY jdoN ik sfzf kul nuksfn 26,000[00 rupY df hoieaf hY. sfzI glqI hY asIN svyry svyry sVk qy gwwzI lY ky gey hI ikAuN hF? ies krky nukfsn vI qy Brnf hI pYxf hY. sVkF cOVIaF hox dy bfvjUd vI awj 1983 nfloN afvfjfeI df burf hfl hY. 1983 ivc mYN afpixaF dosqF nfl jrmnI qoN sVk rsqy Bfrq qk jfx df pRogrfm AulIk ilaf. rfq dy bfrF vjy asIN idwlIH qoN mogy vwl nUM cwl pey qy svyr dy cfr vwj ky pMdrF imMt qy ZuzIikaF nyVy qKfxvwD phuMc gey. hux sVkF vwDIaf hox dy bfvjUd vI 9 GMitaF qoN pihlF idwlHI-qKfxvwD df sPr qih nhI huMdf.
kichrIaF df bhuq burf hfl hY. mogf sYks kFz ivc jorf isMG bwDxI vflf sMq vI BfgIdfr hY. ieh kys jdoN sI[bI[afeI kol clf igaf qF dyx lYx kroVF ivc hoieaf. sMq jI ny qy sI[bI[afeI ny vI iDafn nhI idwqf. glqI nfl jorf isMG bwDxI vfly ny kroV rupY df cYk ilK idwqf qy Auh iksy Kfqy ivc jmF vI ho igaf pr lYx dyx dy mfmly krky gwl bfhr inkl geI. iehI sfD 1991-92 ivc vI do kroV rupY dI TwgI ivc Pwsx krky do sfl Bory ivcoN nhI sI inkilaf. loko jrf soco. ieh sMq ijhVy quhfnUM asLIvfdF dy dy ky quhfzy BVoly Brdy hn jF Brn dIaF ardfsF krdy hn ieh qF afp quhfzy idwqy pYsy nfl afpxy BVOly Brdy hn. jy ienHF kol kuwC hovy jF koeI qfkq hovy qF ieh afpxy BVOly afp hI nf Br lYx. quhfzy nfl ienHF nUM TwgIaF mfrn dI kI jrUrq hY. pr nhI asIN qF ksm KfdI hoeI hY ik akl qoN qF kMm lYxf hI nhI.
isafsqdfnF bfry nfAuN lY lY ky aKbfr ilK rhy hn ik Plfxy dy hlky ivc, mukqsr mlot ivc njfiejL kbijaF dI Brmfr. vwzy qy Coty mMqrIaF dy muMizaF ivc njfiejL kbjy krky Psfd. lwKovfl df lVkf shI qy dUjf glq.
15 ku prvfrF nUM sLfm dy Kfxy leI noiezf siQq POjIaF dI klwb ivc Kfxy leI dfvq idwqI geI. kwul 31 jIv Kfxy leI afey. 300 rupY pRqI ivafkqI Kfxy df Krcf sI qy kwul imlf ky 9882[00 dyxy sn. pr AunHF ny mYnUM 53882[00 df cYk dyx leI kwcI prcI ilaf hwQ PVfeI. pr cMgI qrHF Cfx bIx krn qy pqf cwilaf ik glqI nfl ibl kwuJ ijafdf df hI bx igaf hY.
ies qrHF dIaF sYNkVy nhI hjfrF hI msflF myry Bfrq mhfn dIaF idwqIaF jf skdIaF hn. afm qy ivckfrly drjy dI kmfeI vfly jIvF leI jIvn inrbfh krnf aqI musLkl ho igaf hY. pr ies musLkl krky kdy iksy srkfr dy kMn qy jUM nhI srkI.
Bfrq nUM jf rhy ho jF Bfrq nUM Cwz rhy ho hvfeI awzy Auqy mMgiqaF dIaF hyVF iPrdIaF hn. sfzy kol kuwJ vI nhI sI jFdy aqy afAuNdy smyN. pr iPr vI mMgiqaF ny af Gyiraf jI quhfzf smfn inkfl dyeIey. mYN ikhf jI kwCy qy bunYxF ivcoN jy qYnUM do cfr cfhIdIaF hn qF lLY lY pr myry kol qYnUM dyx vfsqy kwJ vI nhI. iesy hI qrHF afAuNdy smyN ijQy smfn df aYksry krdy hn. jI sfnUM kwuJ dy ky jfE. sfzI syvf pfxI. iPr grIbI qy qrs afieaf qy 50 rupY dy ky KihVf Czvfieaf. irsLqydfrf dy irsLqyrfd vI qusIN qF hI ho jy kr qusIN AunHF vfsqy kuwJ lY ky gey ho nhI qF nf koeI BUaf nf BYx, nf koeI mfeI nf bfp. ieh sfrf kuwJ hr iek nfl vfprdf hY. bs aYvyN ilKx nUM idl kr afieaf qy cfr JrItF mfr idwqIaF. ijs mulk ivc sMq isafsqdfn hox Aus bfry ilKx df kI PfeIdf.
guru pMQ df dfs,
gurcrn isMG(ijAux vflf) brYNptn.
Posted in Uncategorized
Views 2206 Comments 7 Email Blog Entry
Total Comments 7

Comments

 1. Old Comment
  Gyani Jarnail Singh's Avatar
  Gurbani of Sri Guru Granth Sahib Ji stresses on EK..EK..EK..
  the FAKE So called Sants/saadhs/babas always stress on..
  so amny paaths of sukhmani sahib..so many moolmantars..so many chaupais..so many japji sahibs....will do this..will achieve that..WHO IS RIGHT ?? guru ji or these humans ?? your guess is as good as mine - But just for the heck of it do read what Sri Guru Granth Sahib Ji declares
  Gyani jarnail Singh
  permalink
  Posted 20-May-2008 at 14:48 PM by Gyani Jarnail Singh Gyani Jarnail Singh is offline
 2. Old Comment
  Narayanjot Kaur's Avatar
  Giani ji

  Thank you for starting this blog. Although I cannot read it, it doesn't matter. What matters is that those SPN members who can read Punjabi have an opportunity to share their views and learn from your perspective. How do we put Gurbani into practice in our daily lives? That is the point of your blog as I understand what you are doing.

  Sat Sri Akaal
  Antonia
  permalink
  Posted 21-May-2008 at 02:46 AM by Narayanjot Kaur Narayanjot Kaur is offline
 3. Old Comment
  Which font do I need to install to read this? I can't read the text.

  Thanks.
  permalink
  Posted 21-May-2008 at 07:46 AM by amritpalsingh amritpalsingh is offline
 4. Old Comment
  Joginder Singh Foley's Avatar
  The question "Is there any iota of humanity in India" Apart from those of us who try and do their utmost to be the best/khalsa sikhs they can be. I think that The caste system says it all about India really.
  permalink
  Posted 24-May-2008 at 16:23 PM by Joginder Singh Foley Joginder Singh Foley is offline
  Updated 17-Jan-2009 at 20:01 PM by Admin Singh
 5. Old Comment
  Gurbani is for living , not to be reciited like a Mantra . These Sant , Babas r trying to start their own Maryada , different from Community accepted ' SIKH REHAT MARYADA to start their own worship just like Brahmins have been doing for 3500 yrs in Hinduism . These Babas r blood sucking parasites & abandoned at all costs . These babas r interested in celebrating their own nirthdays , Barsis & keep forgetting Gurupurabs . A Sikh should take refuge of Shabad ( Gurbani ) only , do Nitnem & lead life according to Gurbani & follow Sikh Reahat Maryada in principle & totality to gain the blessing of Satguru Ji
  permalink
  Posted 26-May-2008 at 20:20 PM by dalbirk dalbirk is offline
 6. Old Comment
  Giani Ji,
  WAHE GURU JI KA KHALSA,
  WAHE GURU JI KI FATEH
  Thanks for highlighting this that these FAKE sants are really taking SIKH SANGAT to Brahaman wad by throwing hem to GINTI MINTI.
  This should be dealt strictly.
  GUR FATEH
  K.P.Singh
  permalink
  Posted 27-May-2008 at 20:01 PM by kp_cool79 kp_cool79 is offline
 7. Old Comment
  Gyani Jarnail Singh's Avatar
  please note:
  Gurbani declares UNEQUIVOCALLY and with super clarity...
  1. For a SIKH who has NAAM with him/her.... there is NO
  a. reincarnations
  b. No 84 lakh joons and rebirths/deaths
  c. No Heaven or Hell
  d. No Jamdoots devils and angels
  NOTHING except Sheer BLISS in the Merger with Akal Purakh.

  2. The NAAM is not mere repetitions parrot style.( of any one word/tuks of gurbani/shabads/Gurbanis etc etc).BUT got to be LIVED...EXPERIENCED...TASTED....Ones DAILY LIFE has to shine with the LIGHT of NAAM..THAT is the BOTTOM LINE.

  Gyani jarnail Singh
  permalink
  Posted 07-Jun-2008 at 16:17 PM by Gyani Jarnail Singh Gyani Jarnail Singh is offline
 
Total Trackbacks 0

Trackbacks

All times are GMT +5.5. The time now is 07:29 AM.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 Copyright 2004-2015, All Rights Reserved. Sikh Philosophy Network


Page generated in 0.24990 seconds with 35 queries